Deltabeslissingen

Het Deltaprogramma heeft in 2014 voorstellen voor deltabeslissingen uitgebracht. Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland hiervoor inzet, op korte en op lange termijn.

Deltabeslissingen in 3 minuten

(Een lichtblauwe achtergrond met de beeldtitel: Nationaal Deltaprogramma. Een animatie. Voice-over:)

STILTE

GEKRIJS VAN WATERVOGELS

VOICE-OVER: Nederland is een delta. Water is overal.

Nederland ligt zelfs zo laag dat bijna 60 procent van het land kan overstromen.

We hebben duinen aan de kust en bouwen al heel lang dijken en keringen.

De bekendste maakten we na een ramp.

Denk aan de Afsluitdijk, na de stormvloed van 1916.

Of de Deltawerken, na de watersnoodramp in 1953.

We zijn veilig, maar kwetsbaar.

Er zijn ook nieuwe risico's, want de zeespiegel stijgt, terwijl de bodem daalt.

De temperatuur stijgt en het weer wordt steeds extremer.

Van hevige regen tot meer droge periodes.

(Een zonnebloem verwelkt in de zon.)

Maar vooral zijn er steeds meer mensen en investeringen die we tegen het water moeten beschermen.

Daarom is in 2010 de Deltacommissaris aangesteld.

Voor de minister van Infrastructuur en Milieu bereidt hij maatregelen voor om ons laaggelegen land ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden.

De Deltacommissaris werkt intensief samen met provincies, gemeentes, het Rijk waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Al die partijen delen kennis met elkaar en zo kunnen we de problemen van alle kanten bekijken.

Zo zorgt de Deltacommissaris dat de oplossingen draagvlak hebben.

Door deze aanpak kunnen we de maatregelen combineren met plannen voor bijvoorbeeld natuur en recreatie.

We wachten niet af, maar proberen een volgende ramp te voorkomen.

We komen nu al in actie om iedereen in Nederland dezelfde bescherming te bieden.

Daarom verhogen, verbreden en verstevigen we de dijken op cruciale plaatsen, en op sommige plekken geven we onze rivieren de ruimte.

In de Rijn-Maasdelta blijven we maatregelen nemen zodat het veilig is bij storm op zee Ć©n bij hoogwater op de rivieren.

We zorgen dat belangrijke gebouwen en gebieden extra goed beschermd zijn.

Ook onze steden en dorpen bereiden zich voor op het veranderende klimaat bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende waterberging en meer groen in de stad.

(Hoge gebouwen met bomen en een vijver.)

TSJILPENDE VOGELS

Zo'n 20 procent van onze economie is afhankelijk van zoet water.

We zorgen dat het beter vastgehouden en verdeeld wordt zodat er minder snel tekorten zijn.

In het IJsselmeer maken we het waterpeil flexibel.

Zo is er genoeg zoet water beschikbaar en kan te veel aan water naar zee worden weggepompt via de Afsluitdijk.

Hoe snel het klimaat verandert, is onzeker.

We willen op tijd voorbereid zijn en starten nu, nuchter en alert.

We zorgen de komende decennia dat ons land veilig en leefbaar blijft.

Een robuust land, dat zo is ingericht dat het de extreme klappen van de natuur goed kan opvangen.

Deltaprogramma 2015: Een nieuw deltaplan voor de 21e eeuw.

De voorstellen voor deltabeslissingen zijn opgenomen in het Deltaprogramma 2015. De kern is een nieuwe aanpak van zowel de waterveiligheid als de zoetwatervoorziening. Daarnaast geeft de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie aan op welke manier we de ruimtelijke inrichting waterrobuust en klimaatbestendig kunnen maken. Tot slot geven de deltabeslissingen richting aan de concrete aanpak in de Rijn-Maasdelta en het IJsselmeergebied. In aanvulling op de deltabeslissingen is de beslissing Zand opgesteld die erop gericht is om met zandsuppleties bij te dragen aan een veilige, economisch sterke, ecologisch robuuste en aantrekkelijke kust.

In het Deltaprogramma 2020 staat hoe de uitwerking en uitvoering vordert. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben het beleid dat voorkomt uit het Deltaprogramma 2015 verwerkt in hun beleidsplannen. Het Rijk heeft de deltabeslissingen als beleidsbeslissing vastgelegd in het Nationaal Waterplan.

Deltaprogramma 2021 zal voorstellen bevatten voor de eerste herijking van de deltabeslissingen en regionale voorkeursstrategieƫn uit Deltaprogramma 2015. Zie zesjaarlijkse herijking.