Deltabeslissing Zoetwaterstrategie

In droge perioden ontstaan nu al knelpunten in de zoetwatervoorziening, zoals in de zomers van 2018 en 2019 In de toekomst kunnen vaker knelpunten optreden als de vraag naar zoetwater toeneemt en het klimaat verandert. Voor watergebruikers is het belangrijk te weten waar ze op kunnen rekenen. Onderdeel van de deltabeslissing Zoetwater is daarom dat overheden en gebruikers in onderling overleg niveaus van waterbeschikbaarheid vaststellen, voor gewone en extreem droge omstandigheden.

Deltabeslissing zoetwater - nieuw beleid, gezamenlijke aanpak

(Een man baant zich een weg door een veld met hoge maisplanten. Hij kijkt ergens aandachtig naar. Rik Lagendijk:)

RUSTIGE MUZIEK

RIK LAGENDIJK: Hier in Diessen hebben we om het jaar te maken met ernstige droogte.
Daar lijden onze teelten onder.
En als we nu niet ingrijpen, dan wordt het alleen maar erger.
Dat zou jammer zijn voor de bedrijven hier in de omgeving maar ook voor het landschap.

(Lagendijk bekijkt stukken mais terwijl hij in het veld vol met hoge planten staat. Een container aan een kraan schuift naar een binnenvaartschip. Laurens Minderhoed:)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

LAURENS MINDERHOED: Het belangrijkste van de binnenvaart is dat de goederen op tijd zijn.
Dat is de kracht van de binnenvaart, het op tijd leveren van de goederen.
Dertig procent van al het vervoer gaat over het water.
En het is heel belangrijk dat wij gewoon zo veel mogelijk kunnen varen.

(Een schip vol containers.)

Vanwege de lage waterstanden is het vaak dat wij de goederen niet op tijd kunnen leveren terwijl dat de kracht van de binnenvaart is.

(Beeldtitel: Deltabeslissing Zoetwater. Nieuw beleid, gezamenlijke aanpak. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: We hebben in Nederland niet altijd genoeg water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste plaats.
En in de toekomst worden de tekorten erger. We vragen namelijk steeds meer water.

(In een haven vaart onder andere een zeilschip.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De vraag van landbouw, natuur, drinkwater en industrie verandert en neemt toe.
Bovendien verandert het klimaat. Er komt meer droogte.
We moeten dus nu iets doen als we ook straks genoeg zoetwater willen hebben.
KOEN ZUURBIER: Hier in Zeeland hebben we met succes een proef gedaan, de Freshmaker.
Hierbij slaan we in natte perioden zoetwater op onder de grond en in droge perioden kunnen tuinders dat gebruiken voor de bevloeiing.
En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van een oplossing die gestimuleerd is door de overheid.

(Aldus Koen Zuurbier. Een tractor rijdt langs een kudde koeien.)

VREDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Zoetwater is belangrijk voor de natuur, de economie en de leefbaarheid in de stad.
Daarom moeten de gebruikers van het water en overheden goede afspraken maken met elkaar.

(Een binnenvaartschip vaart door een sluis.)

Het zoetwaterbeleid is zo belangrijk dat het onderdeel is van het nationale Deltaprogramma onder regie van de Deltacommissaris.

(Bij een rivier staat een man met een gele helm. Theo van de Gazelle:)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

THEO VAN DE GAZELLE: In de deltabeslissing is een voorkeurstrategie opgenomen om ons zoetwatersysteem meer flexibel en meer robuust te maken.
En Rijk, regio en de gebruikers zijn samen verantwoordelijk voor voldoende water in ons land.
En daarom gaan we afspraken maken over het voorzieningenniveau en vervolgens maatregelen treffen aan onze watersystemen.
Bijvoorbeeld een meer flexibel peil in het IJsselmeer en meer wateraanvoer uit de Roode Vaart.

(Beeldtekst: 5 doelen zoetwaterbeleid. -Gezond en evenwichtig watersysteem. -Bescherming van cruciale functies. -Effectief en zuinig gebruik. -Bevorderen concurrentiepositie Nederland. -Ontwikkeling van kennis en innovatie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

VOICE-OVER: Het bestaande hoofdwatersysteem houden we als buffer en aanvoerroute voor zoetwater.
We benutten de bufferfunctie van het IJsselmeer beter.
En we laten West-Nederland en het land in de Zuidwestelijke Delta niet verzilten.

(Een man loopt door een veld met gewassen.)

De keuzes in het regionale systeem variƫren per regio.
Op de hoge zandgronden en de Zuidwestelijke Delta investeren we in zelfvoorziening en innovatie.
De focus ligt op het vergroten en beter benutten van de grondwatervoorraad.
In laag Nederland blijven we investeren in wateraanvoer, ook in droge tijden.
Voor de lange termijn onderzoeken we de mogelijkheden om meer water aan te voeren via de IJssel.
VAN DE GAZELLE: Als de klimaatontwikkeling daarom vraagt gaan we ervoor zorgen dat voor de periode na 2050 extra maatregelen genomen kunnen worden.
En daarmee handelen we als adaptieve waterbeheerders.
AAD STRAATHOF: Er is een mooi samenspel tussen de mensen in de regio waar we hier zijn tussen de waterbeheerder en tussen het Rijk.
De waterbeheerder werkt eraan om het water zo lang mogelijk op de juiste plek te krijgen en het Rijk, dat het feitelijke water aan kan bieden is bereid om slimme installaties te bouwen op plekken zodat het in een tekorttijd naar ons toe kan komen.
ENGELBERT KNIBBE: Als gebruiker denk ik dat het heel goed is om goede en duidelijke afspraken te maken over de risico's die er zijn met betrekking tot een tekort aan zoetwater.

(Boven een stuw schijnt de zon.)

VOICE-OVER: Per regio inventariseren we met alle betrokkenen hoeveel water er is van welke kwaliteit en welk risico er is op een tekort aan water.
Dan maken we afspraken voor een doelmatig en duurzaam gebruik van zoetwater in de toekomst.
Regelmatig evalueren we en bekijken we of er een aanpassing van de maatregelen nodig is op basis van klimaatverandering en veranderingen in het gebruik.
En natuurlijk houden we alle betrokkenen steeds op de hoogte.
Dus u hoort nog van ons.

(Op een witte achtergrond verschijnt een gloeilamp, waarvan de onderste helft blauw gekleurd is, met daaronder de tekst: Deltaprogramma Zoetwater. Het geheel maakt plaats voor het logo van Misteli Communicatie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK EBT WEG

Om de waterbeschikbaarheid voor de economie en de nutsfuncties op een goed niveau te houden, zijn aanpassingen nodig in het hoofdwatersysteem (de grote rivieren, meren en deltawateren) en het regionale watersysteem (kleinere rivieren, kanalen en boezemwater). Ook gebruikers van zoetwater zullen een bijdrage moeten leveren, bijvoorbeeld door zuiniger om te gaan met het beschikbare water. De maatregelen staan in het Deltaplan Zoetwater.

Akker oogst loonwerkers beregening