Deltaprogramma 2012

Het tweede Deltaprogramma (DP2012) is aangeboden op Prinsjesdag 2011. In het tweede Deltaprogramma is onder meer aandacht op de voorbereiding van de vijf deltabeslissingen, die voor 2015 worden voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over de actualisatie van de normen van onze dijken en andere waterkeringen, over de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, over het peil van het IJsselmeer, over de manier waarop het Rijnmond- en Drechtstedengebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten en over hoe bij de bouwen van steden en dorpen rekening kan worden gehouden met water.

Eén van de taken van de deltacommissaris is het bewaken van de voortgang van het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma is goed op stoom, en volgens planning aan de slag. Met Hollandse nuchterheid zijn de opgaven in kaart gebracht en de eerste conclusies getrokken. In de gebieden (deelprogramma’s) worden nu oplossingen voorbereid op weg naar de Deltabeslissingen vanaf 2014.

Belangrijke tussentijdse conclusies uit het DP2012 zijn:

  • In 2014 wordt een waterveiligheidsprogramma voorgelegd. Dat gaat over de Deltawerken van de toekomst. Er komt dit jaar inzicht in de actualisatie van de veiligheidsnormen voor de dijken. Ook zullen maatregelen worden meegenomen die voortvloeien uit de recent afgeronde 3e toetsing van de waterkeringen. Tot slot wordt de klimaatverandering meegenomen. Grootschalige kustuitbreiding is voor de veiligheid niet nodig. Met de jaarlijkse zandsuppletie blijven we de kust op orde houden. 
  • Verdroging en verzilting is een reëel risico voor onze economie. We moeten toewerken naar een maatschappelijk duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening. Het IJsselmeer blijft cruciaal voor de zoetwatervoorziening van Nederland, maar een peilopzet van anderhalve meter is zeer onwaarschijnlijk. We moeten toe naar een grotere flexibiliteit van ons watersysteem die moet worden verkregen via samenwerking met betrokken partijen.
  • Gelet op de beschikbare financiële middelen dreigt het een erg lange periode te worden om alleen al de op dit moment concreet bekende opgaven in het Deltaprogramma uitgevoerd te krijgen.

Op verzoek van de Deltacommissaris heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage op 14 oktober 2011 advies uitgebracht over de opzet en werkwijze van het Deltaprogramma. In zijn reactie op het advies concludeert de Deltacommissaris dat de Commissie de opzet en werkwijze van het Deltaprogramma op veel punten ondersteunt en tevens een aantal belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen voor het vervolgtraject bevat.