Deltaprogramma 2017

Het zevende Deltaprogramma (DP2017) is op Prinsjesdag 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met de begroting van het Deltafonds.

Van beleidsontwikkeling naar uitvoering

De deltabeslissingen leiden tot een nieuwe manier van werken op drie terreinen: de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en een waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Met het presenteren van de voorstellen voor de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën (Prinsjesdag 2014) is een nieuwe fase voor het Deltaprogramma aangebroken: de fase van uitwerking en uitvoering.

In de online-versie van het zevende Deltaprogramma (alternatief: PDF) staat de voortgang van de uitvoering van het werk aan de delta centraal: de (wettelijke) uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Overstromingsrisicobenadering

De deltacommissaris heeft in Deltaprogramma 2015 voorgesteld een overstromingsrisicobenadering toe te passen in het waterveiligheidsbeleid. Dat betekent: rekening houden met de kans op een overstroming én de gevolgen. Ook stelt hij nieuwe eisen voor de waterkeringen voor. De kans om te overlijden door een overstroming wordt daarmee nergens groter dan 1:100.000 per jaar. Op verschillende plaatsen zal een hoger beschermingsniveau gelden: waar veel slachtoffers of grote economische schade kan optreden of waar ‘vitale infrastructuur’ kan uitvallen met grote landelijke effecten (denk bijvoorbeeld aan de gasrotonde in Groningen). Het streven is dat alle primaire keringen in 2050 aan de nieuwe normen voldoen.

De wettelijke verankering van de nieuwe aanpak ligt op schema. De gewijzigde Waterwet met de nieuwe normen treedt naar verwachting op 1 januari 2017 in werking.

Meerlaagsveiligheid

De waterveiligheid in Nederland krijgt een robuuste invulling door in te zetten op drie lagen:

  • Laag 1: overstromingen zoveel mogelijk voorkomen met stevige dijken, zandsuppleties en ruimte voor de rivier;
  • Laag 2: de gevolgen van een overstroming beperken door een waterrobuuste inrichting;
  • Laag 3: goede crisisbeheersing als er toch een overstroming optreedt.

Voldoende zoetwater

Zoetwater kan in ons land vaker schaars worden als het watergebruik toeneemt en het klimaat verandert. Zo’n 15-20% van onze economie is afhankelijk van goed zoetwater. De deltacommissaris stelt voor de zoetwatervoorziening op een goed niveau te houden met gezamenlijke inspanningen van alle overheden én de gebruikers van water. De overheden maken de waterbeschikbaarheid beter inzichtelijk. Die aanpak wordt de komende jaren ingevoerd. Hiervoor lopen al diverse pilots in de vijf zoetwaterregio's.

Waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting

De ruimtelijke inrichting wordt klimaatbestendiger en waterrobuuster. De ambitie is dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De overheden zijn hier gezamenlijk mee aan het werk, zodat ons land beter bestand wordt tegen hitte, droogte en wateroverlast en bij (her)ontwikkeling zo min mogelijk extra risico op schade en slachtoffers ontstaat.

De afgelopen jaren zijn twee belangrijke instrumenten ingezet om de ambitie te realiseren: een stimuleringsprogramma en een monitoringplan. Uit de monitoring blijkt dat wateroverlast, waterveiligheid en droogte al goed op de politieke agenda staan. Het tegengaan van hittestress in steden vraagt extra aandacht. De rijksoverheid gaat ervoor zorgen dat de nationale vitale en kwetsbare functies, zoals energiecentrales, beter bestand worden tegen overstromingen. Daarover zijn afgelopen jaar afspraken gemaakt.

Op het Deltaportaal staan handreikingen, onderzoeksresultaten en ervaringen, om waterrobuust en klimaatbestendig inrichten te ondersteunen. Ook vinden pilots plaats om van te leren.

De betrokken overheden gaan een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opstellen. In het Deltaplan spreken de partij af hoe ze de doelstellingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting samen dichterbij brengen en welke maatregelen en instrumenten ze daarvoor inzetten.

Vijf deltabeslissingen

Het Deltaprogramma heeft vanaf 2010 stap voor stap toegewerkt naar de nationale kaders die nodig zijn voor de invoering van de nieuwe aanpak. Samen met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot voorstellen voor deltabeslissingen met een groot draagvlak:

In aanvulling hierop heeft de deltacommissaris de strategische beslissing Zand voorgesteld, met keuzen voor de toepassing van zandsuppleties langs de kust.

De deltabeslissingen zijn het begin van een goed doordacht vervolg van het werken aan de delta. De deltacommissaris zal daar ieder jaar over rapporteren, zoals de Deltawet ook voorschrijft.