Ambitiedocument Deltaprogramma Rijn

In 2016 besloot het bestuurlijk platform DP Rijn tot een actualisatie van de Voorkeursstrategie. Alle partijen in het bestuurlijk platform gaven aan energie te willen steken in een gezamenlijk voorstel voor een combinatie van dijkversterking en rivierverruimende maatregelen op basis waarvan in 2018 besluiten kunnen worden genomen. De ambities van de regionale partijen en het Rijk is verwoord in bijgaand ambitiedocument ‘Van Kompas naar programmering’.