Gebieden en generieke thema's

De uitvoering van het Deltaprogramma gebeurt nu al in lopende uitvoeringsprogramma’s. In die programma’s versterken we dijken en geven we rivieren meer ruimte. Ook werken we aan projecten die voor voldoende zoetwater zorgen, nu en in de toekomst. Op veel plaatsen richten we ons land zo in dat we de extremen van de natuur goed kunnen opvangen. De samenwerking is opgebouwd rond de thema’s Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie in nauwe interactie met gebieden, waarin deze thema’s concreet worden uitgewerkt.

kust en kassen

Voorkeursstrategieën en Deltaplannen

De gebieden hebben de voorgestelde deltabeslissingen per deelgebied vertaald in een voorkeursstrategie voor waterveiligheid en zoetwater. Deze voorkeursstrategieën zijn voor de gebieden het kompas voor de keuze van maatregelen. De maatregelen bestaan in veel gevallen uit een innovatieve aanpak van dijkversterkingen en zandsuppleties of uit een combinatie van dijkversterkingen en rivierverruiming of andere ruimtelijke maatregelen. De maatregelen worden bij voorkeur gekoppeld aan andere ambities (meekoppelen). Uit een robuustheidstoets blijkt dat de strategieën ook bij verdergaande klimaatverandering de goede richting aangeven. De deltacommissaris brengt ieder jaar als onderdeel van het jaarlijkse Deltaprogramma een voorstel voor de programmering van maatregelen uit, in het Deltaplan Waterveiligheid, het Deltaplan Zoetwater en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Drie generieke thema’s

Acht gebieden