Kust

De kust beschermt miljoenen Nederlanders tegen overstroming door de zee. En de kustzone huisvest meer dan een miljoen inwoners en ondernemers en is gastheer voor vele recreanten, toeristen en bezoekers. Inzet van de voorkeursstrategie voor waterveiligheid langs de kust is dat de kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk blijft. De komende jaren ligt het accent op de uitwerking en zoekt de regio kansen voor integrale oplossingen, zoals een multifunctionele duinzone of dijk. De deltabeslissingen en de beslissing Zand vormen daarbij het kader.

Graafmachine aan het werk op het strand

Opgave

Opgaven voor waterveiligheid kunnen langs de kust ontstaan door bodemdaling en zeespiegelstijging, als gevolg van klimaatverandering. Naast de reguliere zandsuppleties en beheer en onderhoud van de waterkeringen zijn tot 2050 waarschijnlijk geen grote ingrepen nodig. Afhankelijk van het tempo van zeespiegelstijging zullen op langere termijn op een aantal plaatsen maatregelen nodig zijn om het gewenste beschermingsniveau te behouden.

Voorkeursstrategie waterveiligheid

De voorkeursstrategie Waterveiligheid voor de kust komt voort uit de Nationale Visie Kust:

een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust. De voorkeursstrategie geeft een werkwijze om de waterveiligheidsopgave en ruimtelijke ontwikkelingen met elkaar te verbinden, met maatwerk per locatie. In veel gevallen spelen de ruimtelijke ontwikkelingen eerder dan de veiligheidsopgave.

De betrokken partijen stellen per geval vast of een verbinding tussen de veiligheidsopgave en de ruimtelijke ambitie wenselijk en mogelijk is en op welke termijn dat zou kunnen. Als er geen verbinding is, houden de partijen bij beheer en onderhoud rekening houden met de opgave of ambitie van de ander. Als er wel een verbinding wenselijk is, stellen de partijen gezamenlijk een meegroeiconcept vast, bijvoorbeeld een multifunctionele dijk. Belangrijke keuze daarbij is de richting van de toekomstige dijkversterking: zeewaarts, landwaarts of op de huidige plaats.

Om meekoppelkansen te signaleren hebben diverse partijen de uitvoering van 17 aangewezen parelprojecten op zich genomen. Dat zijn locaties die zich lenen voor duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling in combinatie met waterveiligheid.

Overheden, natuurorganisaties, recreatiesector en drinkwaterbedrijven hebben een ‘Kustpact’ opgesteld voor de kust. Hierin beschrijven ze gezamenlijk de waarden van de kust die het vertrekpunt zijn voor een visie op de toekomstige ontwikkeling van de kust.

Zandsuppleties

De kust bestaat grotendeels uit zand. Door stromingen in het water verplaatst zand zich. Om de kust onder en boven water hoog genoeg te houden, moet het zand regelmatig aangevuld worden met zandsuppleties. Dat is nodig voor de veiligheid van waterkeringen en biedt ook ruimte voor andere functies langs de kust. Als de zeespiegel stijgt, zijn meer zandsuppleties nodig. Voor de korte termijn wordt het huidige suppletieprogramma voortgezet. Onderzoek naar de effecten van zandsuppleties worden onderzocht in het meerjarige kennisprogramma Kustgenese II.

Deltaprogramma 2018

Lees over de voortgang in het gebied Kust in het Deltaprogramma 2018.

Meer informatie