Rivier Maas

De verwachte klimaatveranderingen hebben voor de Maas gevolgen. Samen met de nieuwe normen die in Nederland voor waterveiligheid gelden, is het noodzakelijk dat we blijven werken aan de Maas. De partijen langs de Maas hebben de handen ineen geslagen en zijn gezamenlijk tot één Regionaal Voorstel voor de Maas gekomen. In dat voorstel is gekozen voor een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking voor de korte termijn. De Minister heeft ingestemd met het voorstel en 100 miljoen euro toegekend aan de Maasregio.

Nieuws over Deltaprogramma Maas

In Nieuwsbrief DeltaNieuws wordt op regelmatige basis aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen Deltaprogramma Maas.

Rivier de Maas bij Alem

Urgente maatregelen eerst

De maatregelen voor een veilige en mooie Maas, van Eijsden tot Geertruidenberg, krijgen vorm. De Maaspartners hebben in een samenwerkingsverband met elkaar bepaald waar verbetering van de waterveiligheid urgent is. Daarbij worden ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied meegenomen.

Download hier het Regionaal Voorstel Maas of bekijk de Overzichtskaart.

Om welke maatregelen voor de korte termijn gaat het?

In het Regionaal Voorstel Maas zijn acht projecten opgenomen waar de verkenningen voor zijn gestart. Het gaat concreet om projecten bij Thorn,  Venlo,  Baarlo, Arcen, Well, Oeffelt en tussen Ravenstein en Lith. De plannen hiervoor kunnen nu in samenhang met de benodigde dijkversterkingen in het HWBP nader worden uitgewerkt. De samenwerkende partijen trekken er in totaal 400 miljoen euro voor uit; 100 miljoen euro daarvan komt van het Rijk. De werkzaamheden moeten vóór 2030 klaar zijn.

Daarnaast wordt voor vier  projecten het onderzoek voortgezet. Dit zijn  ‘bergingsgebied Lob van Gennep’, ‘Maastricht’, ‘Waterfront Ravenstein’ en het ‘Maasoeverpark Den Bosch’ . De haalbaarheid (ruimtelijk en economisch), betaalbaarheid en het draagvlak zijn onderwerp van onderzoek.

Meer informatie kunt u lezen in de afzonderlijke flyers/links:

De verkenningen:

De onderzoeken:

Nieuwe normen vragen om aanvullende maatregelen

Met de nieuwe normering zal de waterveiligheid voor het Maasdal op dezelfde leest geschoeid worden als in de rest van Nederland: in de vorm van dijkringen (dus niet meer als beperkt overstroombaar deel van het winterbed) met een beschermingsniveau dat gebaseerd is op een basisveiligheid van 10-5 voor inwoners en te vermijden schade. Door deze nieuwe benadering neemt op veel plaatsen het beschermingsniveau in en het langs het Maasdal toe ten opzichte van de huidige situatie. Om dit te realiseren moeten de bestaande overstroombare keringen op veel plaatsen versterkt en/of verhoogd worden. Zonder aanvullende maatregelen treden hogere waterstanden op in de Maas. Daarom is de voorwaarde gesteld dat compenserende maatregelen worden getroffen om het Maaswater op te kunnen vangen.
Dat is mogelijk door dijken te verleggen (de dijk wordt verder van de rivier aangelegd) en retentiegebieden (een gebied dat tijdelijk het teveel aan Maaswater kan opvangen) in te richten in de Maasvallei. 

Langetermijn-ambitie Maas

De Stuurgroep Deltaprogramma Maas werkt ook aan een plan van aanpak voor de lange termijn. Rijk en regio formuleren gezamenlijk een haalbare en gedragen ambitie voor rivierverruiming in relatie tot dijkverbetering voor de gehele Maas (Maasvallei en de bedijkte Maas) in de eerste helft van 2018. Deze ambitie vormt het uitgangspunt voor de uitvoeringsstrategie Maas tot en met 2075. 

Stuurgroep Deltaprogramma Maas

De Stuurgroep Delta Maas (SDM) bestaat uit bestuurders van de

  • Provincies (Noord-Brabant, Limburg en Gelderland),
  • Waterschappen (Brabantse Delta, Aa en Maas, Rivierenland, Limburg),
  • Vertegenwoordigers van Maasgemeenten (Maastricht, Roermond, Venlo, Oss, Wijchen en ‘s-Hertogenbosch),
  • Rijkswaterstaat
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
  • De voorzitter van de klankbordgroep.

De stuurgroep heeft een coördinerend programmateam ter ondersteuning. In de klankbordgroep Maas vindt consultatie van maatschappelijke partijen plaats.

Samenstelling Stuurgroep Deltaprogramma Maas.

Voorkeursstrategie zoetwater

Door klimaatverandering kunnen langere perioden met extreem lage waterstanden in de rivieren optreden. De voorkeursstrategie Zoetwater zet in op ‘slim watermanagement’ om het rivierwater beter te kunnen sturen en te benutten. De regio zorgt ervoor dat de inlaatwerken naar kleinere waterlopen geschikt zijn om ook bij lagere rivierwaterstanden voldoende water in te laten. Op middellange termijn kunnen grotere watertekorten in het zuidelijke rivierengebied optreden. In dat geval is er de optie om water van de Waal naar de Maas te transporteren, bijvoorbeeld via het Maas-Waalkanaal. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt de komende jaren of dat wenselijk is.

Er lopen diverse pilots. In Rivierengebied Zuid bijvoorbeeld is bijvoorbeeld een pilot met efficiënte beregening van gewassen gestart en Waterschap Rivierenland doet een studie naar duurzaam gebruik van ondiep grondwater.

Deltaprogramma 2017

Lees over de voortgang in het gebied Maas in het Deltaprogramma 2017.