Rivier Rijn

Met het Deltaprogramma bereidt de overheid ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering. De Rijn moet steeds grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren. Om het risico op overstromingen klein te houden, krijgt de rivier meer ruimte én worden de dijken versterkt.

Opgaven voor het rivierengebied

Het rivierengebied heeft op dit moment de grootste overstromingsrisico’s van Nederland. Bij een overstroming kunnen grote aantallen slachtoffers vallen en kan grote maatschappelijke en economische schade optreden. Daarom is in vrijwel het hele rivierengebied een hoger beschermingsniveau nodig. Daar komt bij dat op lange termijn hogere piekafvoeren te verwachten zijn door klimaatverandering. In het benedenrivierengebied stijgen de piekwaterstanden ook door de zeespiegelstijging.

Door klimaatverandering kunnen ook vaker heel lage waterstanden optreden. Dan ontstaan problemen met de scheepvaart en is het lastig water uit de rivier te onttrekken voor bijvoorbeeld de landbouw. Ook kan het grondwater zo ver zakken dat de dijken instabiel worden.

Waarom Deltaprogramma Rijn?

Voorkeursstrategie Rivieren

De voorkeursstrategie is het strategisch kompas voor de aanpak van de opgaven. Voor de Rijn is de voorkeursstrategie een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming. Voorbeelden van rivierverruiming zijn uiterwaardverlaging, aanleg van een nevengeul of hoogwatergeul, dijkteruglegging en inzet van een retentiegebied. Met dijkversterkingen worden de dijken hoger en/of sterker.

Met de voorkeursstrategie is het mogelijk in te spelen op de karakteristieken van de riviertakken. Ook zijn de maatregelen te combineren met andere ingrepen langs de rivieren, bijvoorbeeld voor natuur, waterkwaliteit of wonen. De kaart laat de actuele maatregelen en onderzoeken uit de voorkeursstrategie zien.

Het Bestuurlijk Platform Rijn heeft voor alle Rijntakken samen kansrijke rivierverruimende maatregelen tot circa 2030 geselecteerd. Dit zijn maatregelen die substantieel bijdragen aan waterveiligheid, die te combineren zijn met andere opgaven in het gebied en waar de regio cofinanciering voor beschikbaar stelt. Deze maatregelen staan in het Regionaal Voorstel Rijn en de bijbehorende brief aan de minister.

Op basis van het Regionaal Voorstel heeft het Bestuurlijk Overleg MIRT in het najaar van 2015 besloten twee verkenningen te starten: voor de hoogwatergeul Varik Heesselt en het Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Deze kaart is interactief en aanklikbaar. Download hiervoor de kaart als PDF.

Actualisatie voorkeursstrategie

Rivierverruiming en dijkversterkingen hangen sterk met elkaar samen. Daarom wil het Deltaprogramma rivierverruimende maatregelen voor de lange termijn (na 2030) in samenhang met dijkversterkingen kiezen en inplannen (programmeren). Rijk en regio werken hiervoor samen een aanpak uit, onder de noemer Ambitie Rivieren.

De regio werkt als onderdeel van de Ambitie Rivieren de kansen voor rivierverruiming voor de Waal, de IJssel en het Splitsingspuntengebied uit. Voor de Neder-Rijn/Lek wordt eerst een inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor rivierverruiming na invoering van de nieuwe normen voor de waterkeringen.

Voorkeursstrategie Zoetwater

Door klimaatverandering kan het water in de Rijn langer extreem laag komen te staan. De voorkeursstrategie Zoetwater zet in op ‘slim watermanagement’ om het rivierwater beter te kunnen sturen en te benutten. Dat gebeurt onder meer bij de stuwen in de Nederrijn-Lek: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Daarnaast past de regio de inlaatwerken naar kleinere waterlopen aan, zodat het mogelijk is ook bij lagere rivierwaterstanden voldoende rivierwater in te laten.

Op middellange termijn kunnen grotere watertekorten in Limburg optreden. In dat geval is er de optie om water van de Waal naar de Maas te transporteren, bijvoorbeeld via het Maas-Waalkanaal. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt de komende jaren of dat wenselijk is.

In het hele land vinden pilots plaats om nieuwe manieren te testen voor het omgaan met weinig water. In het rivierengebied vindt een pilot plaats met efficiënte beregeningstechnieken voor hoogwaardige teelten. Waterschap Rivierenland voert een studie uit naar duurzaam gebruik van ondiep grondwater.

Deltaprogramma 2019

Lees over de voortgang in het gebied Rijn in het Deltaprogramma 2019.

Documenten