Rivier Rijn

Met het Deltaprogramma bereidt de overheid ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering. De Rijn moet steeds grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren. Om het risico op overstromingen klein te houden, krijgt de rivier meer ruimte én worden de dijken versterkt.

Opgaven voor het rivierengebied

Het rivierengebied heeft op dit moment de grootste waterveiligheidsopgave van Nederland. Bij een overstroming kunnen grote aantallen slachtoffers vallen en kan grote maatschappelijke en economische schade optreden. Daarom is in vrijwel het hele rivierengebied een hoger beschermingsniveau nodig. In 2017 zijn er voor waterveiligheid nieuwe normen geïntroduceerd. Dit was nodig om nieuwe kennis over waterveiligheid te borgen. Iedereen in Nederland heeft daarmee in 2050 dezelfde basisveiligheid.

Op lange termijn verwachten we door klimaatverandering bovendien hogere piekafvoeren. In het benedenrivierengebied stijgen de piekwaterstanden ook door de zeespiegelstijging. Door klimaatverandering kunnen ook vaker heel lage waterstanden optreden. Dan ontstaan problemen met de scheepvaart, is het lastig water uit de rivier te onttrekken voor bijvoorbeeld drinkwater en landbouw en verdroogt de natuur.

Waarom Deltaprogramma Rijn?

Voorkeursstrategie Rivieren

De voorkeursstrategie (2014) is het strategisch kompas voor de aanpak van de opgaven. Voor de Rijn is de voorkeursstrategie een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming. Voorbeelden van rivierverruiming zijn uiterwaardverlaging, aanleg van een nevengeul of hoogwatergeul, dijkteruglegging en inzet van een retentiegebied. Met dijkversterkingen pakken we de dijken aan zodat ze weer voldoen aan de normen voor waterveiligheid.

Op deze kaart (2016) vindt u de maatregelen en onderzoeken uit de voorkeursstrategie.

Met de voorkeursstrategie is het mogelijk in te spelen op de karakteristieken van de riviertakken. Ook zijn de maatregelen te combineren met andere ingrepen langs de rivieren, bijvoorbeeld voor natuur, waterkwaliteit of wonen. De herijking van de voorkeursstrategie voor de Rijn is onderdeel van de beleidskeuzen die in het kader van Integraal Riviermanagement worden voorbereid.

Integraal Riviermanagement

Binnen het programma Integraal Rivier Management werken het Rijk en de regionale (water)partners samen aan een veilig, functioneel en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied dat klaar is voor de toekomst.

De effecten van klimaatverandering zijn voelbaar en noodzaken ons tot snel en efficiënt handelen. De veelheid aan opgaven in een schaarse ontwikkelruimte vraagt om totaaloverzicht en adaptief samenwerken. Met het programma Integraal Riviermanagement verbreedt onze huidige aanpak - met het krachtige samenspel van dijkversterking en rivierverruiming - naar de essentiële integrale, gebiedsgerichte aanpak.

Binnen het programma werken we in samenhang en (kosten)efficiënt samen. We ontwikkelen per rivier(tak) een visie en werken aan opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur- en economische ontwikkeling, zoetwatervoorziening en een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart.

Deze kaart is interactief en aanklikbaar. Download hiervoor de kaart als PDF.

Deltaprogramma 2020

Lees over de voortgang in het gebied Rijn in het Deltaprogramma 2020.

Documenten