Actueel bij het Deltaprogramma Rijn

In het Deltaprogramma Rijn werken veel partijen samen aan een veilig rivierengebied met voldoende zoetwater. Met veldbezoeken, co-creatieworkshops, overleggen en bijeenkomsten bouwen we samen aan nieuwe inzichten en besluiten.

Digitale update

Om bestuurders en ambtenaren op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de Rijn en de bijbehorende riviertakken Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek, verschijnt er elke maand een digitale update.

12 december informatiebijeenkomst retentiegebied Rijnstrangen

Inwoners van de gemeente Zevenaar hoorden op 12 december jongstleden hoe retentiegebied Rijnstrangen als een van de opties wordt meegenomen in de voorbereiding van plannen voor de toekomst van het rivierengebied. Dat gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst die de gemeente Zevenaar in samenwerking met het programmateam van Deltaprogramma Rijn organiseerde. Bekijk de presentatie die tijdens de bijeenkomst werd gegeven. 

Participatiekaart

Om de Rijn veilig, vitaal en mooi te krijgen en te houden, krijgen rivieren meer ruimte en worden dijken versterkt. Dat gebeurt in een krachtig samenspel waarbij nadrukkelijk kansen voor integrale gebiedsontwikkeling worden gezocht. Deze ontwikkelingen zijn in een aantal gevallen omvangrijk en hebben veel impact voor het gebied. Dat vraagt om goed informeren en communiceren, maar vooral participeren! Betrokkenen en omgevingspartners willen actief meedoen. Een goed participatieproces zorgt ervoor dat belangen actief worden opgehaald en afgewogen. In het rivierengebied bestaan een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van goede doordachte participatieprocessen. We zetten ze ter inspiratie voor u op de kaart.

Download de participatiekaart (PDF).

Synthesedocument vastgesteld

Met het vaststellen van het synthesedocument is weer een stap vooruit gezet in het actualiseren van de voorkeursstrategie voor het Rijngebied. Het Bestuurlijk Platform Rijn stemde op 8 maart jl. in met vier alternatieve maatregelpakketten op basis waarvan een voorlopige bestuurlijke voorkeur wordt bepaald. Het synthesedocument geeft de uitkomsten van de onderzoeken en analyses die de afgelopen twee jaar in het Rijngebied zijn uitgevoerd als input voor het actualiseren van de Voorkeurstrategie. Naast de  Voorkeurstrategie voor de Rijntakken zijn er haalbare en te verantwoorden maatregelenpakketten voor rivierverruiming in samenhang met dijkversterking. Beide documenten vormen samen de  Lange Termijn Ambitie Rivieren. Hierin staat wat nodig is om om de Rijn tot 2050 waterveilig te houden en maken.

Download het synthesedocument.

Werkboek Ontwerplaboratorium Rijntakken 2017 ‘Vizier op de Rivier’

In juli 2017 heeft Atelier X samen met het Deltaprogramma Rijntakken, Gelderland en Overijssel en met betrokkenheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het meerjarig Ontwerplaboratorium Rijntakken geïnitieerd. In een reeks ateliers voor Waal en IJssel is met een groeiende groep deskundigen actief met ontwerpend onderzoek en verbeelding geschetst aan toekomstbeelden voor 2100. Onderzocht is hoe de waterveiligheidsmaatregelen langs Rijntakken zich verhouden tot de bredere ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierengebied op langere termijn. De opbrengst van deze ateliers is samengebracht in het werkboek ‘Vizier op de Rivier’.

Rapport Ruimtelijke kwaliteit gereed

Om ruimtelijke kwaliteit een integraal onderdeel te laten zijn van de geactualiseerde voorkeursstrategie, is er in opdracht van het programmateam  het afgelopen jaar gewerkt aan de Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit Rijntakken. De verkenning is afgerond en de uitkomsten zijn verwoord in een rapport Ruimtelijke Kwaliteit. Het rapport biedt een inventarisatie van de kernkwaliteiten in het rivierengebied én een duidelijk handelingsperspectief hoe hiermee om te gaan. Waar willen we welke kwaliteit behouden, versterken dan wel vernieuwen? Het rapport is  geschreven voor bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs die werken aan de voorkeursstrategie. Omdat het een gebruiksvriendelijk naslagdocument is, is het document ook voor een breder publiek interessant. Nieuwsgierig geworden? De verkenning kunt u downloaden via deze link. De ruimtelijke kwaliteit van de dijken hierin is gebaseerd op een aparte inventarisatie. Deze Kijk op de Dijk is hier te downloaden.

Actualisatie voorkeursstrategie

Vanuit het Deltaprogramma werken overheden en partijen samen aan een veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk Nederland. In het gebied van de Rijn is dat een aanzienlijke opgave. Door afgekeurde dijken, klimaatverandering, bodemdaling en nieuwe normering komt de waterveiligheid langs de Rijn, met de riviertakken Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek, steeds verder onder druk te staan. Om dit aan te pakken is in 2014 een voorkeurstrategie opgesteld. Een krachtig samenspel van dijkversterking en rivierverruiming werd het uitgangspunt. Deze strategie wordt nu geactualiseerd naar een concreet programma met projecten en maatregelen. Om bij de actualisatie zoveel mogelijk  economische en ruimtelijke kansen te benutten, is samenwerking tussen betrokken overheden en partijen in het gebied cruciaal. Met elkaar kunnen we het Rijngebied veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk te maken voor onze inwoners.