Integraal Riviermanagement

Binnen het programma Integraal Riviermanagement werken het Rijk en de regionale (water)partners samen aan een veilig, functioneel en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied dat klaar is voor de toekomst.

De effecten van klimaatverandering zijn voelbaar en noodzaken ons tot snel en efficiënt handelen. De veelheid aan opgaven in een schaarse ontwikkelruimte vraagt om totaaloverzicht en adaptief samenwerken. Met het programma Integraal Riviermanagement verbreedt onze huidige aanpak - met het krachtige samenspel van dijkversterking en rivierverruiming - naar de essentiële integrale, gebiedsgerichte aanpak.

Binnen het programma werken we in samenhang en (kosten)efficiënt samen. We ontwikkelen per rivier(tak) een visie en werken gelijktijdig aan opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur- en economische ontwikkeling, zoetwatervoorziening en een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart.