Maatregelen van het Deltaprogramma Rijn

Op verschillende plaatsen langs de Rijntakken zijn al maatregelen voor waterveiligheid in uitvoering of in voorbereiding. Dijkversterkingen doorlopen de procedures van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor grote rivierverruimende projecten geldt de procedure van het MIRT: het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Deze kaart is interactief en is aanklikbaar. Download hiervoor de kaart als PDF.

Varik-Heesselt

De dijken tussen Tiel en Waardenburg moeten versterkt worden. In 2016 is de MIRT-verkenning hoogwaterveiligheid Varik-Heesselt gestart om in beeld te brengen of rivierverruiming in aanvulling op de dijkversterking een bijdrage kan leveren. De verkenning Varik-Heesselt en de dijkverbetering Tiel-Waardenburg werken toe naar één voorkeursalternatief en één geïntegreerd besluit, via één m.e.r.-procedure.

In juni 2018 heeft de Stuurgroep Varik-Heesselt in meerderheid gekozen voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven deze voorkeur van de meerderheid van de Stuurgroep te volgen, De gebiedsreservering voor de hoogwatergeul in het Barro blijft daarbij gehandhaafd, om zo deze optie voor de lange termijn in het licht van adaptief deltamanagement te behouden.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort werkt een groot aantal partijen samen aan een MIRT-verkenning: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Rheden, Westervoort en Zevenaar, Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel.

De verkenning moet leiden tot een integraal plan voor waterveiligheid, met duurzame ontwikkelingsruimte voor natuur, recreatie en bedrijvigheid. Voor deze verkenning zijn ook de resultaten van het onderzoek naar het splitsingspuntengebied van belang. De verkenning is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar.

Reevediep fase 2

Het Reevediep is een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Fase 1 van Reevediep is in 2015 in uitvoering gegaan, waarbij de hoogwatergeul is aangelegd en de IJssel is uitgebaggerd.

In 2015 hebben Rijk en regio besloten ook te starten met fase 2. Deze fase bestaat uit het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en de bouw van een nieuwe brug, tegelijk met de reconstructie van de provinciale weg. Ook wordt de Drontermeerdijk versterkt. In de Reevedam komt een schutsluis met spuiwerk en een aangepast inlaatwerk. Bij recreatiegebied Roggebot komen maatregelen voor de bescherming tegen hoogwater.

Het Reevediep kan straks bij hoogwater ongeveer een kwart van het IJsselwater afvoeren. De waterstand tussen Zwolle en Kampen daalt dan met 50 cm tot één meter. Het werk is naar verwachting in 2022 klaar, drie jaar eerder dan gepland.

Dijkversterkingen

De dijkversterkingsopgave langs de Rijntakken is groot en urgent. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma staan voor de periode 2017-2022 een groot aantal projecten in het rivierengebied. Deze dijkversterkingen spelen ook al in op de nieuwe normen voor de waterkeringen die in 2017 in werking zijn getreden.

De waterbeheerders bespreken de geplande dijkversterkingen met alle gebiedspartners langs de Rijn, om meekoppelkansen snel in beeld te brengen en te bespreken of combinaties met rivierverruiming mogelijk zijn. Zo belicht de verkenning voor het dijktraject Wolferen-Sprok (Waal) ook de samenhang met de dijkteruglegging Oosterhout uit de voorkeursstrategie.

Voor de volgende dijkversterkingen vindt op dit moment een (pre)verkenning plaats:

  • Gorinchem-Waardenburg
  • Waardenburg-Tiel
  • POV Centraal Holland
  • Wolferen-Sprok
  • Zwolle-Olst
  • Rondom Kampen
  • POV Mastenbroek
  • Grebbedijk