Opgaven en maatregelen

Opgavenkaarten

Medio 2018 is het Programma Integraal Rivier Management (IRM) van start gegaan. IRM biedt de kans om tot samenhangende oplossingen te komen voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, scheepvaart en natuur. Rijk en regio zijn aan de slag gegaan om tot een nieuw toekomstbeeld voor 2050 voor de rivieren te komen. Zij hebben de opgaven inmiddels geïnventariseerd.

De opgaven zijn begin 2019 verwerkt in overzichtelijke kaarten waarvan u de eerste versie op deze pagina kunt downloaden. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd.

Opgaven en ambities

Op de kaarten ziet u waar welke opgaven spelen. Dat zijn opgaven en ambities op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuur, waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie, recreatie en toerisme en klimaatadaptatie. Op de kaarten kunt u ook terugvinden waar rivierbodemgedrag een rol speelt.

Werkdocumenten

De kaarten die u hieronder kunt downloaden worden door de betrokken partijen gebruikt om te komen tot een gezamenlijke visie en oplossingsrichtingen voor een integraal rivierenprogramma voor de lange en korte termijn.

Download kaarten

Op de kaarten kunt u de verschillende opgaven als kaartlagen aan- en uitzetten. Dit doet u door in het geopende bestand te klikken op “Beeld > Tonen/ verbergen > Navigatievensters > Lagen”.

Maatregelen van het Deltaprogramma Rijn

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat een groot aantal dijkversterkingen geprogrammeerd langs de Waal, Nederrijn-Lek en IJssel. Deze dijken moeten voldoen aan de veiligheidsnormen die sinds 2017 van toepassing zijn. Op dit moment loopt de voorbereiding voor de Waaltrajecten Gorinchem-Waardenburg, de stad Tiel, Tiel-Waardenburg, Nederbetuwe en Wolferen-Sprok, de IJsseltrajecten Zwolle-Olst en Apeldoorns Kanaal Hattem, de Nederrijn-Lektrajecten Grebbedijk Wageningen-Rhenen, Rijnkade Arnhem, Lekdijk Amerongen-Wijk bij Duurstede, Lekdijk Nieuwegein en Sterke Lekdijken en het traject Stadsdijken Zwolle langs het Zwarte Water. Het project Twentekanaal Zutphen/Gorssel (IJssel/Twentekanalen) is in uitvoering. In 2019 start verder de voorverkenning/trajectaanpak voor het traject landsgrens–Westervoort (Waal/Pannerdensch Kanaal).

Integrale maatregelen

Waar mogelijk pakken we opgaven integraal op. We werken dan aan waterveiligheid en waterkwaliteit en aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

Een mooi voorbeeld van een integraal project is het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Negen overheden en Natuurmonumenten werken aan een robuust en toekomstbestendig rivierklimaatpark tussen Arnhem en Giesbeek, waar het ook in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is aan een veilige IJssel. Daartoe wordt de IJssel verruimd, in afstemming met het versterken van dijken door het waterschap. De bevaarbaarheid van de rivier wordt verbeterd, ook bij laag water. We verbeteren de waterkwaliteit en verbinden natuurgebieden om planten en dieren ruimte te bieden. Ook creëren we genoeg ruimte voor een duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en energie.

In 2018 is de m.e.r.-procedure voor Rivierklimaatpark IJsselpoort gestart. Inmiddels is er een Voorkeursalternatief voor een integraal maatregelenpakket ontwikkeld. Rivierverruiming in Rivierklimaatpark IJsselpoort (langs de IJssel) mag geen effect hebben op de afvoerverdeling tussen de Nederrijn en de IJssel. Dat betekent dat langs de Nederrijn evenveel verruiming gerealiseerd moet worden als langs de IJssel. In 2018 heeft het MIRT Onderzoek IJsselkop de mogelijkheden voor rivierverruiming langs de Nederrijn in beeld gebracht. Op basis daarvan gaat de verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort uit van een waterstandverlaging van 10 centimeter op het splitsingspunt IJsselkop (te realiseren met een adaptief uitvoeringsprogramma) en 20 centimeter binnen het projectgebied op de IJssel.

Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2020 de Verkenningsfase afgerond met het vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie en de MIRT-beslissing door de minister. Vervolgens gaan we in de Planuitwerkingsfase de plannen verder detailleren en de uitvoering voorbereiden. Daarna vindt de uitvoering hoogstwaarschijnlijk gefaseerd plaats, per onderdeel uit de Voorkeursbeslissing. De eerste uitvoeringsfase loopt vooralsnog tot 2028.