Opgavenkaarten Rijn

Medio 2018 is het Programma Integraal Rivier Management (IRM) van start gegaan. IRM biedt de kans om tot samenhangende oplossingen te komen voor waterveiligheid, waterkwaliteit, zoetwater, scheepvaart en natuur. Rijk en regio zijn aan de slag gegaan om tot een nieuw toekomstbeeld voor 2050 voor de rivieren te komen. Zij hebben de opgaven inmiddels geïnventariseerd.

De opgaven zijn begin 2019 verwerkt in overzichtelijke kaarten waarvan u de eerste versie op deze pagina kunt downloaden. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd.

Opgaven en ambities

Op de kaarten ziet u waar welke opgaven spelen. Dat zijn opgaven en ambities op het gebied van waterveiligheid, bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuur, waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie, recreatie en toerisme en klimaatadaptatie. Op de kaarten kunt u ook terugvinden waar rivierbodemgedrag een rol speelt.

Werkdocumenten

De kaarten die u hieronder kunt downloaden worden door de betrokken partijen gebruikt om te komen tot een gezamenlijke visie en oplossingsrichtingen voor een integraal rivierenprogramma voor de lange en korte termijn.

Download (interactieve) kaarten

Op de interactieve kaarten kunt u de verschillende opgaven als kaartlagen aan- en uitzetten. Dit doet u door in het geopende bestand te klikken op “Beeld > Tonen/ verbergen > Navigatievensters > Lagen”.