Waterveiligheid

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen 9 miljoen mensen en wordt het grootste deel van ons bruto nationaal product verdiend. Werken aan de bescherming tegen overstromingen is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. In het Deltaprogramma is daarom de afgelopen jaren de deltabeslissing Waterveiligheid voorbereid met alle betrokken partners.  

De Maeslantkering tijdens de jaarlijkse proefsluiting

Met de deltabeslissing Waterveiligheid krijgt ieder individu achter dijken of duinen hetzelfde beschermingsniveau: de kans dat hij of zij overlijdt door een overstroming mag niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. Op plekken waar de gevolgen heel groot zijn (in termen van groepen slachtoffers of economische schade) wordt het beschermingsniveau hoger. Deze doelen zijn vertaald naar nieuwe normen voor de dijken, duinen en dammen die ons land beschermen tegen overstromingen vanuit de zee, de grote rivieren en de grote meren. De waterveiligheid wordt hiermee gerichter en effectiever aangepakt. Mensen en economie worden nog beter beschermd. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid is toekomstgericht en kijkt vooruit naar de verwachte situatie in 2050. Het streven is dat dan overal aan de nieuwe normen wordt voldaan. De maatregelen voor waterveiligheid staan in het Deltaplan Waterveiligheid.

Meer weten over het nieuwe waterveiligheidsbeleid? Bekijk een animatie over de nieuwe benadering. Ook handig: het boekje Waterveiligheid. Begrippen begrijpen.

Nieuwe normen in de Waterwet

In de Waterwet staan de nieuwe normen voor dijken en duinen. De gewijzigde Waterwet is op 1 januari 2017 in werking getreden. 

Nieuw instrumentarium en de opgave tot 2050

Met het vastleggen van de nieuwe normen zijn we er nog niet. Om de nieuwe normen ook toe te kunnen passen ontwikkelt het Rijk samen met de waterschappen een instrument waarmee de veiligheid van de dijken, duinen en dammen volgens de nieuwe methode eens in de 12 jaar kan worden bepaald. De nieuwe beoordelingsmethode werkt van grof naar fijn: eenvoudig waar het kan en gedetailleerd waar het nodig is. In 2017 starten de beheerders van de dijken en duinen met de beoordeling. In 2023 ontstaat er zo een landelijk beeld van de versterkingsopgave tot 2050. Waar de dijken niet aan de nieuwe normen voldoen, vinden in de periode tot 2050 maatregelen plaats. Dat gebeurt in de meeste gevallen met versterkingen van de dijken of duinen of door de rivier meer ruimte te geven. Deze maatregelen worden veelal in het Deltaplan Waterveiligheid uitgevoerd.

Deltaplan Waterveiligheid

In het Deltaplan Waterveiligheid staan alle onderzoeken, maatregelen en voorzieningen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, die onderdeel zijn van het Deltaprogramma. Het plan is ingevuld voor de eerste zes jaar, voor de twaalf jaar daarna op hoofdlijnen en biedt ook een doorkijk tot 2050. De maatregelen worden grotendeels betaald uit het Deltafonds. Het deltaplan is onderdeel van het Deltaprogramma dat de deltacommissaris jaarlijks uitbrengt.

Deltaprogramma 2018

Lees over de voortgang van het thema Waterveiligheid in het Deltaprogramma 2018. De programmering van alle onderzoeken en projecten is te vinden in Deel III, Deltaplan Waterveiligheid.