Factsheets Deltaprogramma Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken voor toekomstige effecten van klimaatverandering en om knelpunten die er nu al zijn aan te pakken. Al deze initiatieven en maatregelen zijn samengevat in het Advies Deltaplan Zoetwater (september 2014).

Op deze pagina staat een aantal van deze maatregelen en klimaatpilots uitgelegd in factsheets. Daarin staat wat de opgave op het gebied van zoetwater is, wat de oplossing is, en wat de maatregel vervolgens inhoudt. Ook staat in elke factsheet hoe de planning eruit ziet en hoe het financieel en organisatorisch is geregeld. De factsheets zijn geordend per zoetwaterregio.

Kaart en factsheets Deltaprogramma Zoetwater
Maatregelen en pilots in kaart
Hoge Zandgronden
West-Nederland
IJsselmeergebied

Zuidwestelijke Delta

Rivierengebieden