Kennisontwikkeling

Het Deltaprogramma is een kennisintensief programma. De inzet van beschikbare kennis en de ontwikkeling van nieuwe kennis vindt plaats in intensieve samenwerking tussen deltaprogramma, bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen.

De kennisagenda van het Deltaprogramma bevat de te beantwoorden kennisvragen en de innovaties die nodig zijn voor een voortvarende uitvoering van het Deltaprogramma. De kennisagenda is gericht op toepassingsgerichte kennis, (technische) innovaties en fundamenteel onderzoek, wordt eens per 2 jaar geactualiseerd en opgenomen als bijlage bij het Deltaprogramma.

De kennisvragen uit de kennisagenda opgenomen in de kennisontwikkelingsprogramma’s van onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, STOWA, KNMI, Deltares, Alterra en universiteiten. De vragen hebben ook richting gegeven aan de nieuwe kennis- en innovatieagenda en contracten van de Topsector Water, alsmede de water- en klimaatgerelateerde vragen in de Blauwe Route van de Nationale Wetenschapsagenda..

De meeste kennisvragen met een kennisverdiepend karakter zijn ondergebracht in het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), zie www.waterenklimaat.nl. In dit programma bundelen verschillende overheden en kennisinstellingen hun vragen, kennisontwikkeling en de vertaling in praktijktoepassingen. Het doel is maatschappelijke vragen op het gebied van water, ruimtelijke inrichting en klimaat effectief en efficiënt te beantwoorden en een interessante thuismarkt voor het bedrijfsleven te creëren.