Kennisprogramma Zeespiegelstijging

De laatste jaren komen er signalen dat de zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw mogelijk sneller gaat verlopen dan aangenomen is in de deltascenario’s. Deltares heeft in 2018 verkend wat hiervan de mogelijke gevolgen voor het Deltaprogramma kunnen zijn.

In vervolg hierop hebben de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Deltacommissaris gezamenlijk het initiatief genomen om samen met de andere partners in het deltaprogramma een meerjarig Kennisprogramma Zeespiegelstijging te starten. Dit programma moet voor de volgende herijking van het Deltaprogramma in 2026 meer zicht geven op de kans op versnelde zeespiegelstijging, de mogelijke gevolgen voor de wateropgaven en ruimtelijke inrichting en opties indiceren om hierop te anticiperen.

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

We weten dat de zeespiegel stijgtÉ

... mogelijk met 1 meter aan het einde van deze eeuw.

Met het Deltaprogramma is Nederland hierop voorbereid.

Maar... er is nog veel onzekerheid rondom de voorspellingen.

Wat betekent de zeespiegelstijging voor onze bescherming tegen hoogwater, onze zoetwatervoorziening, ons ruimtegebruik, onze landbouw en natuur?

Om deze onzekerheden te verkleinen, is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties....

... die cruciale kennis leveren voor het Deltaprogramma.

Het Kennisprogramma analyseert de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging, en kijkt onder andere naar:

... waterveiligheid..

... zoetwaterbeschikbaarheid...

... en de inrichting van onze leefomgeving.

We onderzoeken hoe we de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland nog beter kunnen voorspellen...

... evalueren tot welke stijging onze huidige strategie‘n voldoen...

... en verkennen alvast alternatieve strategie‘n voor de verre toekomst.

Zo kunnen we de juiste beslissing nemen op het moment dat het nodig is...

... en blijft Nederland ook in de toekomst de veiligste delta ter wereld.

Meer weten? Kijk dan op deltacommissaris.nl