Overhandiging advies Rijnmond-Drechtsteden

Maandag 16 juni kreeg Deltacommissaris Wim Kuijken het advies van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden overhandigd uit handen van de voorzitter van de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Dit is één van de zes regionale adviezen over de voorkeursstrategie van de gebieden binnen het nationale Deltaprogramma.

Deltacommissaris Wim Kuijken: “Er is heel hard gewerkt om het hele gebied goed te bestuderen, te kijken welke opgaven er liggen voor de waterveiligheid en een kompas te maken voor de komende decennia. Duidelijk is geworden dat de problematiek tot 2050 vooral ligt in het oostelijk deel van het gebied (Ablasserwaard/Krimpenerwaard en Dordrecht). Ook is helder geworden hoe de zoetwatervoorziening in reactie op droogte, laag water en verzilting het beste kan worden ingericht. Ik bedank de stuurgroep heel hartelijk voor dit advies. Ik ga hiermee aan de slag en neem het over in mijn totaalvoorstel aan het kabinet voor het Deltaprogramma 2015, dat met Prinsjesdag verschijnt”. 

Overhandiging advies Rijnmond-Drechtsteden

Advies

De Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden heeft in de afgelopen jaren onder leiding van burgemeester Aboutaleb grondig onderzocht hoe de inwoners van deze regio ook in de toekomst beschermd blijven tegen overstromingen en hoe er voldoende zoet water ter beschikking blijft voor de belangrijke economische functies. Tijdens de bijeenkomst kwamen betrokken bestuurders aan het woord over het belang van dit advies: gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland, dijkgraaf Jan Geluk van waterschap Hollandse Delta, CEO van Havenbedrijf Allard Castelein en de wethouders Ria Boere van de gemeente Ouderkerk en Piet Sleeking van de gemeente Dordrecht.

Toekomst

“In de komende jaren gaan we met alle betrokkenen, ook burgers en bedrijven, kijken hoe we deze plannen zo goed mogelijk uit kunnen werken en in concrete maatregelen en investeringen kunnen omzetten. Juist op de plekken waar veel moet gebeuren, is het belangrijk dat iedereen goed betrokken is. Het is heel goed dat er voor deze belangrijke volgende fase een bestuurlijk platform is opgericht. Ik zal dan ook als Deltacommissaris beschikbaar zijn en helpen om uw werk verder te brengen binnen het nationale programma”, aldus de Deltacommissaris.

Financiering

Wim Kuijken: Ik ben als Deltacommissaris heel blij met het feit dat er ongeveer 1 miljard euro per jaar beschikbaar is de komende jaren en hopelijk decennia om alle maatregelen te financieren die nodig zijn om een veilig en leefbaar land te houden. Dat was vroeger niet zo. Toen kwam er pas geld na een overstroming (1916: Afsluitdijk, 1953: Deltawerken) of een bijna-ramp (1995: Ruimte voor de Rivier).

Het Deltafonds is sinds 2010 in het leven geroepen door de wetgever om maatregelen en investeringen te financieren om een volgend ramp vóór te zijn. Dat is nieuw. Daar werken wij aan in het nationale deltaprogramma. Daarnaast heffen de waterschappen belasting voor droge voeten en schoon water. De versterking van onze dijken nu en in de toekomst wordt 50-50 betaald door rijk (uit het Deltafonds) en waterschappen (uit de doelbelasting). Het rijk betaalt mee omdat het gaat om wettelijke normen en nationale afwegingen. Provincies en gemeenten kunnen meebetalen als er een ruimtelijke inrichting aan de veiligheidsopgave gekoppeld is. Zo zijn we met elkaar betrokken op de te nemen maatregelen en maken samen de keuzen en afwegingen. Dat is een evenwichtig systeem dat zijn waarde zal bewijzen komende tijd.”