Wat is de rol van de deltacommissaris?

De deltacommissaris is een regeringscommissaris. Zijn functie is verankerd in de Deltawet. Deze wet is sinds 1 januari 2012 van kracht.

Wim Kuijken werd in november 2009 door de ministerraad benoemd als eerste deltacommissaris, nog voor de definitieve goedkeuring van de Deltawet, om zo snel mogelijk met zijn werk te kunnen beginnen. Het kabinet heeft hem de opdracht gegeven jaarlijks een Deltaprogramma op te stellen en voortgang te boeken. De deltacommissaris zorgt voor de verbinding tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Hij betrekt maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven bij het programma en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Deltaprogramma. Ook zorgt hij ervoor dat besluiten op het juiste moment worden genomen, zodat ons land nu en ook op de lange termijn beschermd blijft tegen hoogwater en er voldoende zoetwater is in droge periodes. De deltacommissaris valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Wim Kuijken is vanaf 1 februari 2017 op voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu  herbenoemd als deltacommissaris voor een volgende periode. Per 1 januari 2019 is Wim Kuijken opgevolgd door Peter Glas als tweede deltacommissaris.

Zie ook