Wat regelt de Deltawet?

In de Deltawet is vastgelegd dat er jaarlijks een Deltaprogramma moet worden opgesteld. Dit om zeker te stellen dat Nederland goed wordt beschermd tegen overstromingen en over een goede zoetwatervoorziening kan beschikken. In de wet is ook vastgelegd dat er een deltacommissaris moet zijn om de regie te voeren over het opstellen en uitvoeren van het Deltaprogramma. De Deltawet voorziet verder in een Deltafonds om het Deltaprogramma mee te financieren. Tot en met 2028 heeft het Deltafonds een gemiddelde omvang van ruim € 1 miljard per jaar, waarvan circa 60% beschikbaar is voor investeringen en circa 40% nodig is voor het reguliere beheer en onderhoud en de kosten van het 'apparaat'. Over de voeding van het fonds na 2028 zal op enig moment een politiek besluit moeten worden genomen.

De Deltawet is op 1 januari 2012 van kracht geworden. Om de periode tussen wetsvoorstel en het uiteindelijk van kracht worden van de wet te overbruggen, had het kabinet eerder al – op verzoek van een brede meerderheid in de Tweede Kamer – in een Instellingsbesluit de benoeming van een deltacommissaris vastgelegd en uitgesproken dat er een Deltaprogramma moet worden opgesteld.