DP Rijn en IRM | Even bijpraten, door Jan Willem Kamerman

Tweemaandelijks praat programmamanager Jan Willem Kamerman je bij over de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma Rijn en het programma Integraal Riviermanagement (IRM).

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

Vlak voor de zomervakantie is in het Bestuurlijk Overleg IRM de opdracht voor IRM vastgesteld en is de afspraak gemaakt om een stuurgroep IRM in het leven te roepen. Na de zomervakantie hebben we het spoor met veel energie en enthousiasme opgepakt om het project ‘goed in de benen’ te zetten en de eerste stuurgroepvergadering voor te bereiden. Deze vond op 23 september plaats. Het was een positief samenzijn. Duidelijk was dat de aanwezigen een gezamenlijk doel hebben en dat we gesteund door de stuurgroep verder kunnen.

Belangrijkste besluiten stuurgroep

 • Binnen het programma IRM werken we nieuwe beleidslijnen uit voor behoud afvoercapaciteit (hoogwaterlijn) en de rivierbodemligging. De uitwerking wordt vastgelegd in een ‘Programma onder de Omgevingswet’.
 • De Vecht en het Zwarte water zijn toegevoegd aan de scope van IRM.
 • We gaan meteen aan de slag met de beleidsproducten (de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Milieueffectrapportage). Het komende half jaar werken we parallel daaraan aan een ‘toekomstperspectief’ voor de rivieren. In de circa twee jaar daarna verrijken we dit perspectief tot een visie ten behoeve van het eind 2021 beoogde Programma onder de Omgevingswet.
 • Het is noodzakelijk om bij het ontwikkelen van het programma IRM afstemming te zoeken met Vlaanderen, Wallonië en Noordrijn-Westfalen.
 • Het kernteam IRM heeft de opdracht gekregen om voor de volgende stuurgroepvergadering een projectplan met een realistische planning op te stellen. Dit tweede overleg vindt naar verwachting in de tweede helft van november 2019 plaats.
 • De stuurgroep IRM heeft geen rol in de besluitvorming over lopende of vóór 2029 nieuw te starten projecten. Korte-termijn-projecten kunnen wel worden geagendeerd als te bespreken voorbeeld.

Samenstelling stuurgroep IRM

In de stuurgroep zitten de volgende leden:

 • Peter Heij (voorzitter) - directeur-generaal Water en Bodem ministerie van I&W
 • Co Verdaas, dijkgraaf waterschap Rivierenland, Bestuursplatform Rijn
 • Bert Boerman – gedeputeerde provincie Overijssel, Bestuursplatform Rijn
 • Rik Grashoff – gedeputeerde provincie Noord-Brabant, Stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Patrick van der Broeck – dijkgraaf Waterschap Limburg, Stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Jan Hendrik Dronkers - directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken ministerie van I&W
 • Donné Slangen - directeur Natuur ministerie van LNV
 • Hermen Borst - directeur Staf Deltacommissaris
 • Ivo ten Broeke - Rijnvaartcommissaris Centrale Commissie voor de Rijnvaart en projectleider River Information Services Rijkswaterstaat
 • Nelly Kalfs - hoofdingenieur-directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat
 • Titus Livius – directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid ministerie van I&W

Deltaprogramma 2020

Op Prinsjesdag, 17 september 2019, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2020 aan de Staten-Generaal aangeboden. Voor ons was het belangrijkste nieuws dat in het Deltafonds vanaf 2032 80 miljoen euro per jaar is gereserveerd. Vorige jaar werd al bekend dat er van 2029 – 2031 in totaal 375 miljoen euro is gereserveerd. In aanvulling op deze reserveringen zullen we financiering zoeken uit andere middelen van het Rijk en de regio, in overeenstemming met de doelen waar IRM aan bijdraagt.

Even bijpraten, door Jan Willem Kamerman

Jan Willem Kamerman, programmamanager Deltaprogramma Rijn

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.