In gesprek over IRM | Impressie symposium Waalweelde en sessie Panorama Waal

Integraal Riviermanagement (IRM) begin steeds meer te leven en is dan ook steeds vaker onderwerp aan de ambtelijke en bestuurlijke gesprekstafels. Zo ook tijdens het symposium van de Spiegelgroep Waalweelde op 18 september 2019 en tijdens de themasessie van Panorama Waal op 24 september 2019.

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

Tips voor IRM vanuit een participatieproces – een korte terugblik van het symposium Spiegelgroep Waalweelde

WaalWeelde begon in 2009 als initiatiefgroep en regionaal samenwerkingsverband van maatschappelijke partijen, het bedrijfsleven en overheden. Met als gezamenlijk doel om de projecten van Ruimte voor de Rivier te realiseren met extra kwaliteit en met optimale betrokkenheid van belanghebbende partijen. 

Bruikbare inzichten

Tijdens het eindsymposium van de spiegelgroep Waalweelde - indertijd in het leven geroepen als klankbordgroep en gesprekspartner voor de stuurgroep Waalweelde - stonden de lessen uit het participatieproces centraal. De middag leidde tot belangrijke inzichten:

  • belangrijke kernkwaliteiten van WaalWeelde waren: lange termijn denken, integrale aanpak, hoge ruimtelijke kwaliteit en betrokkenheid van lokale partijen die leidt tot verrijking van projecten.
  • participatie is nodig op álle niveaus. Uiteindelijke besluitvorming moet plaatsvinden op het juiste niveau, waarbij ook doorzettingsmacht van bestuurders nodig is; 
  • ‘Beleef de Waal’ liet ook het belang zien van een kleinschalige aanpak, van de samenwerking met inwoners en de bereikbaarheid van de rivier voor inwoners;

Dit zijn bruikbare inzichten voor de verdere uitwerking van het programma IRM, dat in co-creatie met de regionale partners tot stand gaat komen. Daarbij is participatie een wezenlijk onderdeel. De spiegelgroep stopt einde van dit jaar, maar participatie gaat door.

Twee mannen en een vrouw in gesprek tegen de achtergrond van een beamerscherm

Bruikbare inzichten tijdens eindsymposium spiegelgroep WaalWeelde.

Panorama Waal, integraal riviermanagement in de praktijk

Op 23 september opende gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland de gespreksweek over Panorama Nederland. Panorama NL wordt met een inspirerend verhaal toegelicht door rijksbouwmeester Floris Alkemade. Vervolgens houdt landschapsarchitect Adriaan Geuze een prikkelend betoog over het belang van ruimtelijke planning en ontwerp op het schaalniveau van de regio. Beide sprekers halen Panorama Waal aan als goed voorbeeld. Om het gesprek te voeden is Panorama Waal gevisualiseerd in een vijf meter lang toekomstperspectief. Gedeputeerde Staten hebben de intentie om samen met de partners realisatiekansen, waaronder Gastvrije Waaldijk, te gaan verkennen.

Wat wil de rivier

De dag erna is er met een grote groep geïnteresseerden tijdens een themasessie doorgesproken over Panorama Waal. Een volle zaal met zeer betrokken deelnemers. Van provincies, waterschap, rijk en gemeenten, maar ook uit het bedrijfsleven en adviseurs. Ze werden geïnspireerd door Wilfried ten Brinke (Blueland) met het verhaal ‘Wat wil de rivier nu eigenlijk zelf’ en door Jasper Hugtenburg (ARK) met zijn presentatie over ‘Ruimte voor Levende Rivieren’. Wim Voogt (OKRA) gaf een toelichting op de plannen voor de ‘Gastvrije Waaldijk’.

Leren van successen

Er volgde een geanimeerd gesprek, met brede waardering voor de integrale aanpak waarbij er, met de dijkversterking als motor, een bredere gebiedsontwikkeling kan ontstaan met aandacht voor energietransitie, biodiversiteit, recreatie, duurzaamheid, erfgoed, hitte en droogte. Advies is daarbij ook rivierverruiming te betrekken en ruimtelijke kwaliteit een belangrijke doelstelling te maken; leren van het succes van Ruimte voor de Rivier.

Panorama Waal wordt door de deelnemers gezien als een belangrijk praktijkvoorbeeld van integraal riviermanagement. Het biedt uitvoeringskansen voor de korte termijn, gebaseerd op een samenhangend toekomstperspectief. Wordt vervolgd!

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

Bezoekers in een soort hal of gang praten met elkaar