Deltares rapport Invloed Hoge Scenario’s voor Zeespiegelstijging voor Rijn-Maasdelta

Mei 2019 heeft Deltares in het kader van de herijking van de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden een rapport opgeleverd over de invloed van hoge scenario’s voor zeespiegelstijging voor de Rijn-Maasdelta. Het rapport brengt aan de hand van bestaande literatuur de effecten van verhoogde zeespiegelstijging bij een afsluitbaar open zeezijde en bij  een gesloten zeezijde in beeld op thema’s zoals, waterveiligheid, buitendijkse haven- en woongebieden, natuur, zoetwatervoorziening en scheepvaart.

Het rapport laat zien dat de effecten van 1, 2 en 3 meter zeespiegelstijging enorm kunnen zijn voor de meeste thema’s in het gebied en grotendeels afhankelijk zijn van de keuze hoe met de zeezijde om te gaan. In de voorkeursstrategie van DPRD van 2014 is een verbeterd gesloten zeezijde opgenomen. Met de motie Geurts (2015) is deze voorkeursstrategie aangepast, dat wil zeggen dat een gesloten zeezijde als volwaardig alternatief zal meegenomen worden bij de studie naar vervanging van de Maeslantkering (gepland vanaf 2040). Deze Deltares studie beveelt aan om het onderzoek naar vervanging van de Maeslantkering  op te pakken als bovenregionale systeemanalyse. Deze systeemanalyse moet een groter gebied dan het DPRD gebied beslaan: ook de afvoerverdeling over de Rijntakken, het peil in het IJsselmeergebied en het peil en de kunstwerken in de Zuidwestelijke delta zouden hierin moeten worden meegenomen. In dit kader zijn zeer veel opties en combinaties denkbaar.  

Deltares heeft gebruik gemaakt van bestaande literatuur en de resultaten van een workshop in februari 2019 met experts van Deltares en stakeholders van DPRD.