Actueel | Rondje langs de Rijntakken

Tweemaandelijks nemen onze riviertakcoördinatoren je mee langs de Rijntakken. Waaraan wordt momenteel gewerkt of welke werkzaamheden zijn in voorbereiding? Leuke feitjes. Tips en tops. Je leest het hier.

Locatie HWBP-project Zwolle-Olst

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

IJssel

Hoogwaterbeschermingsprogramma dijkverlegging Paddenpol

Op 21 november 2019 is tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT door het Rijk en de regio besloten om financiering beschikbaar te stellen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-project Zwolle-Olst. De financiering is bedoeld voor een dijkverlegging Paddenpol inclusief een integraal plan voor de inrichting van het nieuwe buitendijkse gebied rond de verlegde dijk. Het project is een voorbeeld van integrale samenwerking. Binnen het HWBP-project Zwolle-Olst zal verdere besluitvorming plaatsvinden evenals de communicatie over de planuitwerking en realisatie. Tijdens het Bestuurlijk Overleg sprak minister Cora van Nieuwenhuizen lovende woorden over Paddenpol als sprekend voorbeeld van integraal werken aan onze rivieren.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Begin november hebben de tien samenwerkingspartners van Rivierklimaatpark IJsselpoort overeenstemming bereikt over het conceptplan op hoofdlijnen. Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is de afgelopen twee jaar tijdens onder andere werkateliers, inloopbijeenkomsten en individuele gesprekken één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren (bekijk de animatie). Op 14 november jl. is dit conceptplan, beschreven in een Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Samen met het bijbehorende milieueffectrapport.

Vragen? Mail onze riviertakcoördinator voor de IJssel, Dianne Laarman: GJ.Laarman-Hoogendoorn@overijssel.nl

Waal en Merwede

Haven Werkendam en Integraal Riviermanagement

Uit het Bestuurlijk Overleg MIRT is er ook goed nieuws voortgekomen voor de Waal-Merwede. Het MIRT-onderzoek naar uitbreiding van de haven Werkendam kan worden gestart. Een mooie mijlpaal voor de gemeente Werkendam en Integraal Riviermanagement (IRM).

Het volgende is besloten: “Rijk en regio spreken af samen een MIRT-onderzoek te starten om de opgaven en kansen in het gebied rond Werkendam te verkennen en eerste oplossingsrichtingen te schetsen. Voor deze oplossingsrichtingen worden de kosten en financieringsmogelijkheden in beeld gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt toegewerkt naar een besluit over het vervolg in het BO MIRT van eind 2020. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de afweging binnen het Programma IRM.”

Adviezen Spiegelgroep Waalweelde participatieaanpak

In september jl. stonden tijdens het eindsymposium van de Spiegelgroep Waalweelde de lessen uit het doorlopen participatieproces centraal. De Spiegelgroep is indertijd in het leven geroepen als klankbordgroep en gesprekspartner voor de stuurgroep Waalweelde. De participatielessen zijn inmiddels verwerkt in een slotakkoord dat is vastgesteld tijdens de laatste bijeenkomst van de Spiegelgroep op 19 november jl..

Het slotakkoord is een advies aan de provincie Gelderland over de aanpak van participatie in het Programma Integraal Riviermanagement (IRM), in het Deltaprogramma Rivieren en in het algemeen. Ook geeft de Spiegelgroep vanuit hun jarenlange ervaring bij alle ontwikkelingen in en langs de Waal een aantal inhoudelijke adviezen. Het algemene advies: “op nationale schaal is het zaak nu reeds te investeren in het verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid bij een strategie die op latere momenten bij de uitvoering van projecten van groot belang is.”

Het slotakkoord is aangeboden aan gedeputeerde Peter van ’t Hoog en is ook doorgezet naar Deltaprogramma Rijn en het Programma IRM. We nemen de adviezen graag ter inspiratie mee bij het opstellen van het participatieplan voor het Programma IRM. Deltaprogramma Rijn organiseert bovendien in het eerste kwartaal van 2020 een ambtelijke bijeenkomst met overheden uit de Rijnregio, waarin we met elkaar lering trekken uit de diverse participatie-evaluaties. Evaluaties zoals het slotakkoord Waalweelde, maar ook het evaluatierapport van Varik-Heesselt en diverse evaluaties van participatietrajecten van de waterschappen.

Vragen? Mail onze riviertakcoördinator voor de Waal en Merwede, Daniëlle Verhoeven: d.verhoeven@gelderland.nl

Nederrijn en Lek

Op dit moment is er geen nieuws over de Nederrijn en Lek. Vragen? Mail onze riviertakcoördinator voor de Nederrijn en Lek, Henk ter Horst:  h.ter.horst@gelderland.nl

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.