DP Rijn en IRM | Even bijpraten met Jan Willem Kamerman

Tweemaandelijks praat programmamanager Jan Willem Kamerman je bij over de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma Rijn en het Programma Integraal Riviermanagement (IRM).

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.

Ook in deze Update kan ik weer een mooie mijlpaal melden. De stuurgroep IRM heeft op 21 november jl. ingestemd met de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Programma IRM. In de NRD hebben we de reikwijdte en het detailniveau van het milieuonderzoek beschreven. Ook lichten we het beoogde Programma IRM toe.

Wij horen straks graag wat je ervan vindt

De Ontwerp NRD ligt nu bij de drie bevoegde gezagen voor vrijgave voor publicatie. De bevoegde gezagen zijn in dit geval de ministers van Infrastructuur en Milieu, van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De huidige planning is dat de Ontwerp NRD in de tweede helft van januari 2020 ter inzage gaat met de mogelijkheid om hierop te reageren door een zienswijze in te dienen. Je kunt ons dan ook in een zienswijze laten weten hoe je wilt worden betrokken bij de ontwikkeling van het Programma IRM. Voorafgaand aan de terinzagelegging informeren wij je in deze nieuwsbrief over de mogelijkheden om te reageren.

Start participatie

De terinzagelegging van de Ontwerp NRD vormt ook het startmoment van de participatie. Om tot het best mogelijke ‘Programma onder de Omgevingswet voor IRM’ te kunnen komen hebben wij de inbreng nodig van het Rijk en van de gebiedsdeskundigen en belanghebbenden uit de Maas- en Rijnregio’s: provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers.

Tijdens een kick-off bijeenkomst IRM op 6 februari 2020, waarvoor je in de nieuwsbrief van medio december een vooraankondiging vindt, gaan we met elkaar in gesprek over onder andere de behoeften en mogelijkheden om samen tot een Programma IRM te komen.

Bestuurlijk Platform Rijn en stuurgroep IRM

Tijdens de laatste overleggen met het Bestuurlijk Platform Rijn en met de stuurgroep IRM werd het belang van participatie ook duidelijk benadrukt. Mooi was om te merken dat de bestuurders tijdens deze overleggen op hoofdlijnen inhoudelijk ook echt op dezelfde golflengte zitten. De Ontwerp NRD gaf dan ook weinig discussie.

We hebben tijdens deze overleggen ook de planning voor het ontwikkelen van het Programma IRM vastgesteld. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2022 het Programma onder de Omgevingswet voor IRM formeel vast te stellen. Eind 2020 verwachten we dat de grote lijnen bekend zijn. Dat moment gaan we op enige wijze met elkaar markeren.

We komen steeds verder op sterkte

Na de opdrachtverlening door de minister deze zomer zijn we hard aan de slag gegaan met onze basisorganisatie. Ook de laatste twee maanden hebben we daarin weer stappen gezet. Zo is het kernteam IRM recent aangevuld met omgevingsmanager Hans Brouwer. Hans is onder andere betrokken geweest bij Ruimte voor de Rivier en kent het rivierengebied en de belangen in dit gebied dus als geen ander.

Nog vóór de kerstvakantie bespreken we in het directeurenoverleg de benodigde capaciteit voor ons programmateam Rijn. Een stap die we in onze Rijnregio recent al hebben gemaakt is om vanuit het Bestuurlijk Platform Rijn een kerngroep te formeren die de vergaderingen van de stuurgroep IRM voorbereid. Waar nodig met de andere partners. Deze kerngroep bestaat uit Bert Boerman (provincie Overijssel), Co Verdaas (waterschap Rivierenland), Jos Penninx (Vereniging Nederlands Riviergemeenten) , Nelly Kalfs (Rijkswaterstaat), Titus Livius (ministerie van Infrastructuur en Water) en Peter van ’t Hoog (provincie Gelderland).

Eerste tussenresultaten

Doordat de basis steeds beter vorm krijgt en door de positieve energie en prettige en constructieve onderlinge sfeer kunnen we echt meters maken. De eerste tussenresultaten rollen van de band. Natuurlijk de eerdergenoemde Ontwerp NRD. Daarnaast voeren we quick scans uit ten behoeve van de nieuwe beleidslijnen voor rivierbodemligging en afvoercapaciteit. Voor het zogeheten ‘Beeld op de Rivier’ zijn we bezig met de aanbesteding van een adviesbureau en landschapsarchitect. Zij gaan in 2020 aan de slag met een visie voor het Maas- en Rijngebied tot 2050 met een doorkijk naar 2100. Dit doen zij op basis van bestaande informatie en inbreng vanuit het rivierengebied.

Deltaprogramma Rijn

Ook over het Deltaprogramma Rijn kan ik successen melden. In het BO-MIRT  hebben we niet alleen groen licht gekregen voor alle ingebrachte projecten maar sprak de minister bovendien lovende woorden over Paddenpol.

Deltaprogramma Rijn was medio november natuurlijk ook weer aanwezig met een stand op het Deltacongres. Met informatie over het Rivierklimaatpark IJsselpoort en de Haven Werkendam als mooie voorbeeldprojecten van integraal riviermanagement. Samen met Deltaprogramma Maas organiseerden we bovendien een lunchsessie over IRM.

Fijne feestdagen

Ik kijk tevreden terug op het afgelopen jaar en kijk ontzettend uit naar wat we in 2020 allemaal samen gaan vormgeven. Namens het programmateam Rijn en het kernteam IRM wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een mooie start van het nieuwe jaar. Wij gaan er vanaf 20 december twee weken tussenuit en zijn vanaf maandag 6 januari weer bereikbaar.

> Ga terug naar het overzicht van nieuwsberichten en achtergrondartikelen.