Rapport Waterveiligheidsnormen: achterliggende factoren en relatie met nieuwbouw en vitale infrastructuur

Door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de verstedelijking en de realisatie van nieuwe vitale en kwetsbare infrastructuur, kunnen de gevolgen van een overstroming en de mogelijke economische schade toenemen. Voor de regio Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden is zowel ambtelijk als bestuurlijk de vraag gesteld of deze ontwikkelingen mogelijk invloed hebben op de waterveiligheidsnormen.

Om een globaal beeld hiervan te krijgen heeft Deltares in opdracht van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden in beeld gebracht hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot de toename van de economische schade tot 2050 zoals die in 2014 is geschat bij de vaststelling van de normen. De conclusie van deze quick scan is dat deze ontwikkelingen op dit moment geen aanleiding geven om de normen op bepaalde deeltrajecten op korte termijn te verhogen.