Verbinden en vernieuwen tijdens het zevende Nationaal Deltacongres

Hoe houden we voldoende vaart in de uitvoeringsfase, zonder de verbinding met de omgeving en andere partners te verliezen? Deze centrale vraag werd belicht in een bomvol Orpheus Theater in Apeldoorn tijdens het zevende Deltacongres.

(Op een groot, wit doek staat: Welkom op het Nationaal Deltacongres. Hier werken we aan ons water. Binnen in een gebouw schudt Wim Kuijken mensen de hand. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Het Zevende Nationaal Deltacongres werd dit jaar gehouden in theater Orpheus in Apeldoorn.
Het congres werd geopend door Clemens Corneille de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
CLEMENS CORNEILLE: Drie. Twee. Eén.

(Op een scherm verschijnt: Zevende Nationaal Deltacongres geopend. Wim Kuijken:)

STUWENDE MUZIEK

WIM KUIJKEN: Het Deltaprogramma is in de fase van het uitwerken van beslissingen en het uitvoeren daarvan.
Daar gaan we nog een hele tijd over doen, want ik denk dat we tot 2050 bezig zijn bijvoorbeeld, met het op orde krijgen en het op niveau krijgen van onze dijkversterkingen en onze bescherming.
We moeten in de komende decennia de hele ruimtelijke inrichting gaan aanpassen want we zullen in dit land flexibeler moeten worden de extremen van de natuur, van het weer kunnen opvangen.
MARCO VERHOEF: Kijk, als we niks doen dan hebben we over 50 jaar echt een probleem.
Dat betekent dat we nu al moeten gaan bedenken: wat zou er over 50 jaar kunnen gebeuren?
Want als je dat pas gaat doen als het al gebeurd is dan ga je de put dempen als het kalf al verdronken is mooi spreekwoord, maar dat moeten we niet hebben.
Juist door die bewustwording nu te laten plaatsvinden bij de gemiddelde Nederlander, creëer je draagvlak om veranderingen te gaan aanbrengen en ervoor te zorgen dat je in de toekomst ook veilig blijft.
Toen ik in 2010 begon, had ik niet gedacht dat het zo'n ontwikkeling zou doormaken en met name de manier waarop al die partijen die een verantwoordelijkheid hebben in het domein van ruimte en water zich organiseren en verenigen op de doelen die we nastreven.
En iedereen snapt ze en iedereen verbindt zich eraan. Dat is vrij uniek, hoor.
VOICE-OVER: Tijdens het plenaire programma staat samenwerking en verbinding centraal.
ROB BIJL: Ook het Deltaprogramma heeft te maken met veel belangen die samenkomen.
De kritische succesfactor is de vertrouwensrelatie tussen overheid, bedrijven en burgers, bij de samenwerking in het programma.
Die samenwerking gaat steeds meer over projecten die in uitvoering komen en het Deltaprogramma heeft participatie hoog in het vaandel staan.
BIJL: Er zijn zo veel verschillen tussen burgers en niet alleen van hoe ze eruitzien maar ook wat ze kunnen, wat ze aankunnen en wat ze willen.
Dus als je het hebt over burgerparticipatie, lang niet alle burgers willen overal over meepraten, maar mensen willen wel geïnformeerd zijn.
Had u verwacht dat u zulke positieve resultaten zou moeten optekenen?
PETER VELD: Wat ik er een beetje als krantenlezer en een beetje in de overheid werkend van mee had gekregen had ik wel de indruk dat het vrij goed functioneerde maar dat het zeer goed zou worden dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.
VOICE-OVER: Vier thema's werden tijdens verdiepende sessies verder besproken Watergovernance, Ruimtelijke adaptatie, Waterveiligheid en Zoetwater.

(Op een scherm staat: Hoe/wanneer kunnen studenten het best leren omgaan met deze nieuwe software. Maarten Van Toorn. Mensen zitten aandachtig te luisteren naar een spreker. Voor een volle zaal staan drie vrouwen. Tanja Klip-Martin:)

RUSTIGE MUZIEK

TANJA KLIP-MARTIN: Een heel belangrijk thema voor ons waterschap maar ook voor veel andere waterschappen is toch dat we in grote gezamenlijkheid de problemen moeten aanpakken.
Gezamenlijkheid met andere overheden dat noemen wij dan 'grensontkennend samenwerken' even niet kijken wat wiens verantwoordelijkheid is maar wat is het probleem en wie kan dat het beste aanpakken.
VOICE-OVER: Het project Doorbraak van projectleider Henk Lansink werd dit jaar door Wim Kuijken in het zonnetje gezet.
Als grote lof voor je werk.

(Hij overhandigt een prijs.)

APPLAUS

Henk Lansink.

(Bij een poster van WaterWindow staan mensen te praten.)

APPLAUS

VOICE-OVER: De Deltaparade vormt zoals altijd de centrale ontmoetingsplaats.
Hier zie je de nieuwste projecten en programma's door een nieuwe bril.
RIEK BAKKER: Meten, weten en handelen. Daar gaat het om.
Zeker nu we leven in een tijd van participatie, moeten overheden daarin mee.
Zo werk je samen aan een integrale aanpak, gedragen door een gedeelde visie.
Wat mij betreft, iedereen op de rug van die olifant en dan tegen elkaar zeggen: Wat stampen we lekker, hè.

(Aldus Riek Bakker. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Copyright 2016.)

GELACH GEVOLGD DOOR APPLAUS

De commissaris van de koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, opende het congres. De vier dragende partners van het deltaprogramma - VNG, IPO, UvW en het ministerie van IenM - toonden in een nieuwe film hoe we overal in Nederland aan de slag zijn.

Rob Bijl, adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, benadrukte het belang van een goede vertrouwensrelatie tussen bestuurders, beleidsmakers en burgers. Stedenbouwkundige Riek Bakker hield een pleidooi voor een inspirerende visie op waterbewuste gebiedsontwikkeling. Peter Veld besprak met dagvoorzitter Inge Diepman zijn positieve evaluatie van de Deltawet. Ook hij wees in zijn toespraak op het belang van participatie in deze fase van het Deltaprogramma.

Foto: Ruben Jorksveld.

Minister Schultz van Haegen blikte in een videoboodschap terug op een mooi jaar op het gebied van water en samenwerking. Met de nieuwe normen voor de primaire keringen en de start van het deltaplan ruimtelijke adaptatie kijkt ze vol vertrouwen naar een klimaatbewuste toekomst.

Gastheer Wim Kuijken legde tijdens het congres de verbinding met de Nationale Klimaattop van vorige week in Rotterdam. “We willen klimaatverandering tegengaan en er gelijktijdig op voorbereid zijn. Mitigatie en adaptatie zijn twee zijden van dezelfde klimaatmedaille.”

Tijdens parallelsessies over watergovernance, ruimtelijke adaptatie, waterveiligheid en zoetwater gingen de deelnemers aan de slag met stellingen en vraagstukken op het gebied van verbinden en vernieuwen. In de loop van volgende week verschijnt een e-magazine met onder andere de resultaten van deze sessies.

Een van de stands op de Deltaparade. Foto: Martijn Beekman.

Ook de Deltaparade stond in het teken van het maken van nieuwe verbindingen. Naast de programma’s en projecten uit het deltaprogramma stelden ook nieuwe partners zich voor, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Veiligheidsregio’s.

Henk Lansink van project de Doorbraak van waterschap Vechtstromen op het podium met deltacommissaris Wim Kuijken. Foto: Ruben Jorksveld.

Zonnetje

Elk jaar zet de deltacommissaris een persoon of project uit het deltaprogramma ‘in het zonnetje’. Dit jaar koos Wim Kuijken voor het project de Doorbraak van waterschap Vechtstromen. Het project is een mooi voorbeeld van hoe je uiteenlopende opgaven in één integraal project kan verbinden. Een nieuwe waterloop van 13 kilometer in de omgeving van Almelo beperkt wateroverlast in de stad en gaat verdroging in de landbouw tegen. Gelijktijdig biedt de ecologische verbinding tussen Twente en de Sallandse Heuvelrug kansen voor planten, dieren en recreatie.