Intentieverklaring Zoetwatervoorziening Oost-Nederland ondertekend

In aanwezigheid van de deltacommissaris hebben op vrijdag 27 juni 2014 de regionale overheden (de deelnemers van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost) en de maatschappelijke organisaties van Oost Nederland een intentieverklaring ondertekend. Deze intentieverklaring is gericht op het verder uitwerken van het Uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening op de Hoge Zandgronden in de regio Oost Nederland.

Op 12 juni jl. hebben de partijen in Zuid-Nederland de intentieverklaring voor de Hoge Zandgronden in de regio Zuid-Nederland ondertekend. Daarmee hebben de ondertekenaars onderstreept dat ze de opgave voor de zoetwatervoorziening van het gebied belangrijk vinden. En laten ze als regio zien dat ze er écht wat aan willen doen. Medio 2015 zal de regio komen met een gezamenlijk werkprogramma.

In zijn reactie op de ondertekening gaf de deltacommissaris aan dat naast waterveiligheid ook zoetwatervoorziening een belangrijk doel is in de Deltawet en het Deltaprogramma. Het Deltafonds is er voor financiering van maatregelen van nationaal belang. De afgelopen jaren hebben alle betrokken hard gewerkt aan de zoetwatervoorziening. Daar hebben we met inzet van de regionale partijen een goed resultaat geboekt. Dat resultaat lijkt gehonoreerd te worden in het Deltaprogramma 2015 (DP2015) als het voorstel van de deltacommissaris wordt overgenomen door het kabinet op Prinsjesdag.

Tevens sprak de deltacommissaris zijn waardering uit voor het bereikte resultaat voor de Hoge Zandgronden. In 2012 heeft de deltacommissaris op het symposium Hoog en Droog het manifest'Water op de hoge gronden' ontvangen van de gedeputeerde Bert Boerman. Het manifest beschreef het economisch belang van Hoog Nederland en het belang van kansen van water voor het gebied.

Twee jaar later heeft de regio Hoge Zandgronden (Oost-Nederland en Zuid-Nederland) een zoetwaterstrategie en een uitvoeringsprogramma opgesteld. Beide hebben een plek gekregen in het voorstel van de deltacommissaris voor het Deltaprogramma 2015 waar het kabinet over beslist op Prinsjesdag. De zoetwaterstrategie (sparen/conserveren, aanvoeren, watertekorten accepteren/adapteren) als voorkeursstrategie voor de Hoge Zandgronden in Deltaprogramma 2015. Het regionale uitvoeringsprogramma heeft samen met de andere regionale uitvoeringsprogramma’s mede als basis gediend voor zijn voorstel voor het Investeringsprogramma Zoetwater in het Deltaprogramma 2015. Dit investeringsprogramma is erop gericht om de zoetwatervoorziening robuuster te maken en het watergebruik zuiniger en efficiënter.

Ook vindt de deltacommissaris het van grote waarde dat niet alleen de provincies, gemeenten en waterschappen in Oost-Nederland de intentieverklaring hebben ondertekend, maar ook de maatschappelijke organisaties als gebruikers van zoetwater in dit gebied. Dit is al een mooi voorbeeld van wat hij ondermeer voorstelt voor de deltabeslissing Zoetwater: voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Tot slot goed dat de regio met een werkprogramma komt. De deltacommissaris heeft aangegeven dat met het aanbieden van DP2015 met de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag dit jaar, niet betekent dat we klaar zijn, integendeel. Belangrijk is dat we blijven werken aan de uitvoering van maatregelen en tegelijkertijd goed in de gaten houden hoe de samenleving en het klimaat veranderen. Daar spelen we adaptief op in. Mogelijke maatregelen hebben we in beeld voor het geval de veranderingen sneller verlopen dan verwacht. We zorgen ervoor dat daar voldoende ruimte voor beschikbaar blijft. Met het Deltaprogramma werken we continu aan een veilige en robuuste delta en behoudt Nederland een aantrekkelijke werk- en leefomgeving, nu en in de toekomst.