3e tranche Impactprojecten geselecteerd

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft opnieuw vijf impactprojecten geselecteerd voor de 3e tranche. De volgende projecten zijn gekozen: Sharing City (Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, e.a.), Ontwikkeling instrument hittestress voor steden en dorpen in het landelijk gebied (Zeeland), Klimaatbestendig ontwikkelen Offem-Zuid in Noordwijk, Hitte koelen en benutten (Utrecht), Expeditie Hemels Water: van het dak in (Zutphen). Daarmee zijn er nu totaal 15 Impactprojecten geselecteerd in 3 tranches door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. 

Voor de derde tranche impactprojecten zijn in totaal 16 aanvragen ingediend. Bij de selectie voor de 3e tranche is rekening gehouden met de opbrengst van de 1e en 2e tranche impactprojecten. Thema’s rond Ruimtelijke Adaptatie die nog niet aan de orde waren geweest (zoals droogte en hittestress) maakten meer kans om geselecteerd te worden evenals vernieuwende ideeën die bijdragen aan Ruimtelijke Adaptatie.

Bij de beoordeling van projecten is gekeken naar de kwaliteit van het plan, de voorbeeldwaarde voor anderen, het draagvlak bij partners en de snelle beschikbaarheid van de projectresultaten. Daarnaast is bij de selectie rekening gehouden met een spreiding in thematiek en locatie.

Een korte toelichting op de geselecteerde impactprojecten:   

 • Sharing City (Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht e.a.)
  Door burgers te stimuleren om hun private ruimte beschikbaar te stellen voor publieke doeleinden (waterberging, vergroening en minder verharding) wordt klimaatbestendig en waterrobuust inrichten niet alleen een overheidsopgave, maar een gemeenschappelijke maatschappelijke opgave.

 • Ontwikkeling instrument hittestress voor steden en dorpen in het landelijk gebied (Zeeland)
  Hittestress is een klimaateffect waarover in Nederland nog relatief weinig bekend is. Onderzoek heeft zich vooral gericht op de (grote) steden. Vanuit Zeeland is een aanvraag ingediend voor een herijking van de huidige rekenregels voor hittestress, waarmee regio-specifieke omstandigheden kunnen worden meegenomen. 
 • Klimaatbestendig ontwikkelen Offem-Zuid in Noordwijk
  In Noordwijk wordt een energieneutrale en klimaatbestendige nieuwe woonwijk ontwikkeld. Verwacht resultaat is een stappenplan waarmee ook toekomstige woonwijken klimaatbestendig ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast komt meer kennis beschikbaar over kosten en baten en regels rondom klimaatadaptief inrichten en ontwerpen.
 • Hitte koelen en benutten (Utrecht)
  Door koeling van oppervlaktewater wordt hitte bestreden en de waterkwaliteit verbeterd. Naast klimaatbestendig inrichten is ook de energietransitie een grote opgave. Een kansenkaart maakt inzichtelijk in welke mate beide opgaven met elkaar gecombineerd kunnen worden in de regio Utrecht. Dit project is een combinatie van adaptatie en mitigatie.
 • Expeditie Hemels Water: van het dak in (Zutphen)
  In dit pilotproject bij twee basisscholen in Zutphen wordt hemelwater afgekoppeld en het schoolplein vergroend. Leerlingen denken en ontwerpen mee, waarbij de projecten als showcase worden gebruikt en de mogelijkheden voor het afkoppelen van woningen ook onder de aandacht wordt gebracht van ouders en omwonenden. 

Ondersteuning

Vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie krijgen de impactprojecten ondersteuning in de vorm van advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,- (incl. BTW). De projecten kunnen aangeven aan welke vorm van ondersteuning ze behoefte hebben. Resultaten en lessen van de Impactprojecten worden via de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie en de site www.ruimtelijkeadaptatie.nl bekend gemaakt, zodat anderen ervan kunnen leren. Ook de impactprojecten wordt gevraagd om de resultaten en lessen breder te verspreiden.