Nieuwe kennis en kansen op derde NKWK conferentie

Dinsdag 11 april vond de derde conferentie plaats van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) in de Beurs van Berlage te Amsterdam. In het NKWK werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen op het gebied van water, ruimte en klimaat.

De ruim 400 deelnemers wisselden nieuwe inzichten uit en verkenden nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek en praktijktoepassingen. De organisatie van de conferentie was in handen van Amsterdam Water Science (UvA en VU-IVM), KNMI, Rijkswaterstaat en staf deltacommissaris, met medewerking van TU Delft, Universiteit Twente en NL Ingenieurs.

Tijdens de plenaire opening werden de aanwezigen welkom geheten door dagvoorzitter en NKWK programmaleider Roeland Allewijn. Roald Lapperre (voorzitter van de NKWK Programmaraad)  gaf aan dat het NKWK voor Nederland geen luxe maar pure noodzaak is, dat de samenwerking binnen  de onderzoekslijnen nu goed op gang komt en meer partijen (o.a. min EZ) zich aansluiten. Vervolgens gaf Petra Visser namens het bestuur van Amsterdam Water Science (AWS) een  toelichting op het onderzoeks- en onderwijsprogramma van AWS. KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven presenteerde de nieuwste inzichten over klimaatverandering en onderstreepte daarmee de urgentie van het NKWK. Daarna werden kansen voor bedrijfsleven en internationale samenwerking en export besproken door Frank Goossensen (Topsector Water). De Nationale Wetenschapsagenda biedt, met name in de zg. Blauwe Route, kansen voor uitbreiding en versterking van de samenwerking van NKWK met andere partijen, aldus Colette Bos (secretariaat NWA).

Deltacommissaris Wim Kuijken sloot het plenaire deel af met de conclusie dat het NKWK nu echt van de wal komt en dat het gedeeld eigenaarschap begint te werken.

Na het plenaire gedeelte van de conferentie gingen de deelnemers in 2 rondes van elk 6 parallelsessies met elkaar in gesprek over nieuwe onderzoeksresultaten, het versterken van de samenwerking, en het leren van elkaars ervaringen met nieuwe vormen van samenwerking, zoals in de vorm van “living labs”. De onderzoekslijnen Rivieren, Natte Kunstwerken, Kustgenese en Klimaatbestendige Stad komen goed op gang en nodigden andere partijen uit aan te haken met pilots. De onderzoekslijnen Waterkeren en Modellen gingen op zoek naar nieuwe verbindingen met onder andere de rampenbeheersing, specifieke sessies gingen in op de zoetwatervoorziening van hoog Nederland (Lumbricus)  en de bodemdaling in laag Nederland, de verzuring of de veerkracht van grote wateren, terwijl de innovatie- en exportkansen verkend werden in sessies over “nature based solutions” en water&energie.

Als indicatie voor een geslaagde conferentie gaf 95% van de aanwezigen in de slotpeiling aan zeker of waarschijnlijk naar de volgende NKWK conferentie te komen. Op 20 april verschijnt een uitgebreider verslag op de website van NKWK: www.waterenklimaat.nl.