Klimaatambitie bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op uitnodiging van dijkgraaf Luc Kohsiek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werd Deltacommissaris Wim Kuijken op 7 september geïnformeerd over de activiteiten van het hoogheemraadschap op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Om goed voorbereid te zijn op klimaatverandering  heeft HHNK een digitale klimaatatlas gemaakt. De atlas geeft inzicht in de locaties die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, hittestress en droogte en vormt een basis om in gesprek te gaan met inliggende gemeenten.

Van links naar rechts: Rob Veenman (loco dijkgraaf en portefeuillehouder integraal waterbeheer/stedelijk gebied), Wim Kuijken (deltacommissaris), Luc Kohsiek (dijkgraaf) en Siem Jan Schenk (portefeuillehouder integraal waterbeheer/landelijk gebied)

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het voldoen aan de wateroverlastnormen uit het Nationaal Waterakkoord. Hiervoor zijn 120 polders aangepakt. Dit biedt “basisbescherming”, maar de ambitie van HHNK gaat verder. De klimaatambitie is dat bij een hoosbui geen woningen en gebouwen onder water lopen, er geen noemenswaardige schade is aan landbouwpercelen met kapitaalintensieve gewassen, de vitale infrastructuur blijft functioneren en hoofdwegen begaanbaar blijven. De maatregelen om dat te bereiken volgen uit een kosten-batenanalyse. Vervolgens blijft een restrisico over.

Om deze klimaatambitie te bereiken heeft HHNK als eerste stap een digitale klimaatatlas gemaakt. De atlas brengt de kwetsbare locaties voor wateroverlast, hittestress en droogte in beeld (stresstest) en de effecten van maatregelen kunnen worden beoordeeld. De informatie uit de atlas is openbaar en dus beschikbaar voor iedereen, zoals de inliggende gemeenten, boeren en landeigenaren.  

Het succes van de stresstest via zo’n klimaatatlas staat of valt met de kwaliteit van de gebruikte data (“elk slootje en dijkje zit erin”). Aandachtspunt is verder de vergelijkbaarheid van de stresstesten en de gebruikte scenario’s voor weersextremen. HHNK roept de deltacommissaris op om te zorgen voor randvoorwaarden en Deltares, het KNMI en STOWA hierbij te betrekken.  

Wim Kuijken was onder de indruk van de aanpak en de rol die het waterschap pakt bij de opgave voor ruimtelijke adaptatie. “Het waterschap als draaipunt naar alle inliggende gemeenten om te komen tot concrete maatregelen, met aandacht voor een goede verbinding naar de provinciale omgevingsvisie. Jullie klimaatambitie sluit goed aan bij de ambities zoals verwoord in het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie dat als onderdeel van het Deltaprogramma 2018 op Prinsjesdag verschijnt.”