Deltacommissaris bezoekt Ameland

Met windkracht 9 en windstoten tot 120 kilometer per uur bracht Deltacommissaris Wim Kuijken op uitnodiging van burgemeester Albert de Hoop en gedeputeerde Henk Staghouwer op 5 oktober een bezoek aan Ameland. Gepast weer om zich te laten informeren over hoe de Waddeneilanden zich beschermen tegen hoogwater, zorgen dat de eilanden waterrobuust en klimaatbesteding worden ingericht en hoe te handelen als het toch een keer mis mocht gaan.

De deltacommissaris, de burgemeesters van de Waddeneilanden, gedeputeerde Henk Staghouwer en programmamanager Ruud de Jong krijgen een toelichting op de versterking van de Waddenzeedijk op Ameland door dijkgraaf Paul van Erkelens.

Voor de Waddeneilanden is de bescherming door een zandige kust belangrijk voor de waterveiligheid, onder het motto zacht waar het kan, hard waar het moet. De deltacommissaris liet zich door Rijkswaterstaat bijpraten over Kustgenese 2.0, een langjarig onderzoeksprogramma naar zandstromen langs de Nederlandse kust en de rol van zandsuppleties daarbij. In dit kader wordt gewerkt aan een pilot met een zandsuppletie van circa 5 miljoen m3 op de buitendelta tussen Ameland en Terschelling, het Amelander Zeegat. Daarnaast wordt door Wetterskip Fryslân op Ameland gewerkt aan de versterking van 16,5 km Waddenzeedijk.

Ook werken de Waddeneilanden samen met de Veiligheidsregio Fryslân (in afstemming met veiligheidsregio Noord-Holland-Noord waar Texel onder valt) aan een robuuste inrichting om de gevolgen van eventuele overstromingen en flinke wateroverlast te beperken, en vitale functies te laten functioneren. En men denkt na over de handelingsperspectieven en de hulpverlening bij een calamiteit. Dit is voor de Waddeneilanden extra belangrijk omdat zij - meer dan andere gebieden - op zichzelf zijn aangewezen in geval van nood. Recent zijn een impactanalyse/stresstest en een verkenning uitgevoerd naar handelingsperspectieven bij een dreigende overstroming en wateroverlast. Hierbij is het uitgangspunt om de zelfredzaamheid van burgers zoveel mogelijk te stimuleren, zodat de capaciteit van hulpdiensten beschikbaar blijft voor mensen die niet zelfredzaam zijn, zoals ouderen, minder validen en zieken. Uit de verkenning blijkt verder dat het op de Waddeneilanden nodig is om extra rekening te houden met de vele toeristen. De Veiligheidsregio Fryslân gaat de aanpak per eiland nu verder uitwerken en komt samen met de Waddeneilanden met concrete maatregelen en afspraken, onder andere over een gezamenlijke rampenoefening.

Wim Kuijken is blij met de verdere uitwerking van meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden. “Goed dat de Veiligheidsregio Fryslân dit actief samen met de gemeenten oppakt en hierbij nadrukkelijk ook de tweede laag betrekt. Dit past goed bij het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd. Gemeenten die de komende twee jaar een stresstest gaan uitvoeren, moeten gaan bepalen hoe ze de ruimtelijke inrichting meer waterrobuust en klimaatbestendig kunnen maken om zo de gevolgen van extreem weer te kunnen beperken en hoe ze zich beter kunnen voorbereiden op calamiteiten”.