Intentieverklaring COASTAR aangeboden aan deltacommissaris

Onder toeziend oog van ruim 80 genodigden nam deltacommissaris Wim Kuijken op vrijdag 18 mei in Scheveningen de intentieverklaring COASTAR in ontvangst. Elf partijen onderschrijven hiermee hun ambitie om samen te zoeken naar verbetering en versterking van zoetwatervoorziening én (zoet)waterbeheer met behulp van de ondergrond.

Ondergrondse opslag

In het project COASTAR werken verschillende waterschappen en de provincie Zuid-Holland – op initiatief van Allied Waters en kennispartners Arcadis, Deltares en KWR – samen aan een innovatief concept voor de zoetwatervraag. In een dichtbevolkt gebied als Zuid-Holland vragen toenemende perioden van veel neerslag om extra inspanningen. Efficiënte opslag van grote hoeveelheden regenwater legt beslag op kostbare vierkante meters grond. Het innovatieve concept COASTAR (COastal Aquifer STorage And Recovery) voorziet in een robuuste grootschalige zoetwatervoorziening in de ondergrond, die tijdelijke opslag van zoetwater in de bodem mogelijk maakt.

Deltaplan Zoetwater

Om de onderzoeksfase van het COASTAR-traject af te sluiten en een nieuwe fase in te luiden, eindigde de conferentie met de ondertekening van een intentieverklaring door alle betrokken partijen. Deltacommissaris Wim Kuijken nam de verklaring in ontvangst, nadat hij eerder op de conferentie een speech hield. Hierin schetste hij de meest recente ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma en het Deltaplan Zoetwater en wees hij op het belang van verbinding tussen het Deltaprogramma en de inspanningen van COASTAR. ‘Onze kennisagenda Zoetwater zet stevig in op kennisontwikkeling. Ik ben blij dat COASTAR, als innovatief project, hier nu onderdeel van is.’

Kennisprogramma

Wim Kuijken dankte ten slotte ook dijkgraaf Michiel van Haersma Buma voor zijn inspanningen om tot een intentieverklaring te komen. ‘Het is mooi dat alle betrokken partijen de gezamenlijke ambitie om te komen tot een kennisprogramma COASTAR nu vastleggen. Dat is een belangrijke mijlpaal. Mogelijk gemaakt door innovatie krachten, zoals die van onze vertrekkende dijkgraaf, Michiel van Haersma Buma. Hulde en dank hiervoor.’

Meer informatie: