Bezoek aan Munnikenland: schoolvoorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer

Op uitnodiging van de acht directeuren van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de deltacommissaris op 19 juni met hen gesproken over Natuurlijke Klimaatbuffers 2.0. Na een fase van ervaring opdoen met klimaatbuffers van 2008 tot medio 2014 waarin meer dan 50 klimaatbuffers zijn afgerond of in uitvoering, is vanaf eind 2017 het programma Natuurlijke Klimaatbuffers 2.0 gestart in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze naast de veiligheid ook de leefbaarheid van Nederland.

Het begon het met een werkbezoek aan gebied Munnikenland dat in het kader van Ruimte voor de Rivier is heringericht. In het meest westelijke puntje van de provincie Gelderland en daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen, heeft de Waal door de landinwaartse verlegging van de Waaldijk meer ruimte gekregen. Daardoor kan de rivier bij extreem hoogwater meer water afvoeren zonder dat het waterpeil te hoog wordt. Ook zijn er geulen gegraven in de uiterwaarden die voor een nog betere afvoer zorgen. Arjan Snel van Staatsbosbeheer vertelde dat Munnikenland in zijn ogen het beste voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer is, er is veel ruimte voor natuurlijke processen en daarmee voor natuurontwikkeling.

Vervolgens is op Slot Loevestein onder leiding van de voorzitter van het directeurenoverleg van de coalitie, Nico Altena (Natuurmonumenten), gesproken wat klimaatbuffers kunnen betekenen voor de opgaven van het Deltaprogramma. De deltacommissaris onderstreepte het belang van een adaptieve, flexibele aanpak gezien de onzekerheid waar we mee te maken hebben als gevolg van klimaatverandering. Klimaatbuffers passen binnen deze aanpak. Er is besproken welke mogelijkheden er zijn dit verder te brengen. De CNK overhandigde de deltacommissaris de eerste “Klimaatbuffer kus” in de vorm van een vergeet-mij-niet plantje als symbool voor de samenwerking tussen het Deltaprogramma en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Tot slot hebben de directeuren van de CNK in aanwezigheid van de deltacommissaris de samenwerkingsovereenkomst Life-IP Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers 2.0 ondertekend.