Bangladesh Deltaplan vastgesteld

Op 4 september heeft de National Economic Council van Bangladesh, onder voorzitterschap van Prime Minister Sheikh Hasina, het Bangladesh Deltaplan 2100 (BDP2100) vastgesteld. Het BDP2100 bevat voor het gehele grondgebied van Bangladesh landelijke beleidskaders en regionale adaptieve strategieën gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en de ontwikkeling van steden en infrastructuur, rekening houdend met klimaatverandering en mede gericht op (duurzame) economische groei. Het plan bevat tevens voorstellen voor de financiering in de vorm van een fonds, een coördinerende Delta Wing onder het Ministerie van Planning, en een voorstel voor een deltawet.

Het BDP2100 is, in samenspraak met lokale en landelijke stakeholders, opgesteld door een consortium waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstituten samenwerkten met Bengaalse partners. De financiering werd verzorgd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Bengaalse overheid, alsmede de Wereldbank. De Nederlandse Ambassade in Dhaka was namens de Nederlandse overheid opdrachtgever.

Het Nederlandse Deltaprogramma was een belangrijke bron van inspiratie en ervaringen. Deze zijn ingebracht vanuit onder andere Deltares, Wageningen University & Research, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en staf Deltacommissaris. Deze partijen gaan nu ook samen aan de slag met het vervolg: de doorvertaling naar programma’s voor de uitvoering en het beheer en onderhoud, inclusief de bijbehorende onderzoeks- en trainingsprogramma’s.