Bangladesh Deltaplan vastgesteld

Op 4 september heeft de National Economic Council van Bangladesh, onder voorzitterschap van Prime Minister Sheikh Hasina, het Bangladesh Deltaplan 2100 (BDP2100) vastgesteld. Het BDP2100 bevat voor het gehele grondgebied van Bangladesh landelijke beleidskaders en regionale adaptieve strategieën gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening, sanitatie en de ontwikkeling van steden, binnenvaart en infrastructuur, rekening houdend met klimaatverandering en mede gericht op (duurzame) economische groei. Het plan bevat tevens voorstellen voor de financiering in de vorm van een fonds, een coördinerende Delta Wing onder het Ministerie van Planning, en een voorstel voor een deltawet.

Het BDP2100 is opgesteld door de Bengaalse overheid en kennisinstellingen, in samenspraak met lokale en landelijke stakeholders. Ondersteuning vond plaats door een consortium onder leiding van Twynstra Gudde, waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstituten, samenwerkten met Bengaalse partners. Nederlandse deelnemers waren onder andere Deltares, Wageningen University & Research, Witteveen&Bos, DeFacto. De financiering werd verzorgd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Bengaalse overheid, alsmede de Wereldbank; de Nederlandse Ambassade in Dhaka was namens de Nederlandse overheid opdrachtgever.

Hoewel het BDP een totaal eigen signatuur heeft, was het Nederlandse Deltaprogramma een belangrijke bron van inspiratie en ervaringen. Deze zijn ingebracht vanuit het consortium en door vertegenwoordigers van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en staf Deltacommissaris. Nederlandse partijen en overheden gaan nu ook samen met Bengaalse counterparts aan de slag met het vervolg, de institutionele en capaciteitsontwikkeling, doorvertaling naar programma’s voor de uitvoering en het beheer en onderhoud, inclusief de bijbehorende onderzoeks- en trainingsprogramma’s.