Peter Glas volgt Wim Kuijken op per 1 januari 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij Peter Glas per 1 januari 2019 benoemt tot deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Hij volgt hiermee Wim Kuijken op, die eind van dit jaar met pensioen gaat.

Portret Peter Glas

Peter Glas (62) studeerde wis- en natuurwetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Daarna was hij onder meer werkzaam in verschillende functies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares) en bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie VROM. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel, zijn huidige hoofdfunctie. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan de laatste vijf jaar landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij tevens internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

Wim Kuijken: ‘Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Peter Glas als deltacommissaris. Peter is vanaf het begin zeer betrokken bij het Deltaprogramma als watergraaf en in de eerste jaren ook als voorzitter van de Unie van Waterschappen. Er ligt een grote opgave voor ons om ons land voor te bereiden op de steeds vaker voorkomende extremen in het weer. Het Deltaprogramma is er sinds 2010. De koers wordt herijkt in 2021, verder moeten wij ons voorbereiden op de mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging na 2050 en is er de urgentie op het gebied van droogte, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Ik ben ervan overtuigd dat Peter de juiste man is om dit samen met de deltacommunity op te pakken en verder te brengen.’

Peter Glas: ‘Alleen door samenwerking tussen alle overheden, maatschappelijke groeperingen, burgers en bedrijven, kunnen wij de delta veilig en leefbaar houden. Het Deltaprogramma biedt hiervoor de richting en verbindt alle betrokkenen in de uitvoering van de projecten die hiervoor nodig zijn. Ik vind het een eer om mij de komende jaren, samen met de deltacommunity, in te zetten om onze delta veilig en leefbaar te houden.’

De taken en bevoegdheden van de deltacommissaris zijn vastgelegd in de Deltawet, die op 1 januari 2012 in werking is getreden. De deltacommissaris geeft leiding aan het Deltaprogramma onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma en bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisatie. Daarnaast heeft de deltacommissaris de taak om de voortgang van het Deltaprogramma te bewaken en rapporteert en adviseert hij daarover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en andere betrokken bewindspersonen.