Deltacommissaris Peter Glas

Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Het Deltaprogramma gaat over de langetermijnveiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening. 

Verantwoordelijkheden deltacommissaris

De deltacommissaris:

  • doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma en legt dit voor aan de coördinerend bewindspersoon en de andere betrokken bewindspersonen;
  • bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  • bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma en rapporteert en adviseert daarover aan de coördinerend bewindspersoon en de andere betrokken bewindspersonen.

Deltacommissaris Glas bewaakt het politiek-bestuurlijke proces rond het Deltaprogramma en jaagt dit ook aan, maar draagt niet de politieke (eind)verantwoordelijkheid. Die ligt bij de coördinerend bewindspersoon, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De deltacommissaris zal de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma bewaken en daarover regelmatig rapporteren aan de coördinerend bewindspersoon. De deltacommissaris rapporteert rechtstreeks aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die – indien noodzakelijk – besluiten voorlegt aan de ministerraad.

De deltacommissaris kan als deskundige deelnemen aan de Raad Financiële Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en  Landbouw(RFEZIL). In deze onderraad van de ministerraad, die onder voorzitterschap staat van de minister-president, zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vertegenwoordigd.

De deltacommissaris kan de betrokken bewindspersonen zelfstandig adviseren en zonodig voorstellen hun bevoegdheden in te zetten als de voortgang van het Deltaprogramma dreigt te stagneren.

De deltacommissaris stuurt op samenhang en voortgang van het Deltaprogramma en op draagvlak bij alle betrokken bestuurslagen voor maatregelen en het programma als geheel. Hij richt zich daarbij niet alleen tot het Rijk, maar tot alle bij het deltaprogramma betrokken partijen. De deltacommissaris voert daartoe regelmatig overleg met betrokken bestuursorganen en kan de betrokken bestuursorganen zo nodig voorstellen hun bevoegdheden in te zetten als de voortgang van het Deltaprogramma dreigt te stagneren.

Deltawet

De deltacommissaris en zijn bevoegdheden en taken zijn wettelijke verankerd in de Deltawet. Deze wet is op 1 februari 2010 ingediend bij de Tweede Kamer, die de Deltawet op 20 juni 2011 behandelde. De Tweede Kamer stemde op 28 juni in met het wetsvoorstel voor de Deltawet. De Eerste Kamer heeft op 29 november 2011 de Deltawet met algemene stemmen aangenomen. Hiermee krijgen het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris een wettelijke basis. De Deltawet is op 1 januari 2012 in werking getreden. De functie van de deltacommissaris was vooruitlopend op de Deltawet al vastgelegd in een Ministerieel Besluit (Besluit betreffende de instelling van de deltacommissaris; d.d. 1 februari 2010; Staatscourant nr. 1574). De eerste deltacommissaris, Wim Kuijken, werd in november 2009 door de Ministerraad benoemd en trad op verzoek van de Tweede Kamer eerder aan (nog voor de definitieve goedkeuring van de Deltawet) om zo snel mogelijk met zijn werk te kunnen beginnen. In 2016 heeft een onafhankelijke commissie de Deltawet geëvalueerd. Per 1 februari 2017 is deltacommissaris Wim Kuijken op voorstel van minister Schulz van Infrastructuur en Milieu en overeenkomstig de Deltawet bij Koninklijk Besluit herbenoemd voor een volgende periode. Na de pensionering van Wim Kuijken is Peter Glas per 1 januari 2019 benoemd als tweede deltacommissaris.